Skapa en gratis hemsida Skapa en gratis hemsida

Villkor

Försäljnings- och leveransvillkor

Börja gratis nu
precis som 134501 andra

Nuvarande försäljnings- och leveransvillkor (nedan kallad “Aftalet”) fastställer villkoren som gäller för Användarens användning av Bricksite Aps’ (nedan kallad “Bricksite”) online-tjänster och online moduler som hostas (är värd för) och erbjuds av Bricksite (nedan kallad “Systemet”). 

1) Skapande 

 1. Vid skapandet av en användarprofil ska Användaren fylla i ett användarnamn och en e-postadress som framöver kommer att bli använt som kontaktupplysning. Användaren kan senare fylla i ytterligare kontaktupplysnngar på sin användarprofil, häribland namn och adress. Om Användaren har köpt tjänster är kontaktupplysningar som namn och adress och ev organisationsnummer obligatoriska upplysningar. 
 2. Det är Användarens ansvar att uppdatera sina kontaktupplysningar löpande inklusive sin e-postadress så att Bricksite alltid kan kontakta Användaren. 
 3. Underlåtenhet att uppdatera Användarens kontaktupplysningar anses för väsentlig kränkning av avtalet, jf. punkt 11.2. 
 4. Användaren samtycker till att ta emot allmänna informationsmeddelanden och rättsligt bindande meddelanden från Bricksite, via registrerade e-post adresser. De e-post adresser som är registrerade i systemet är bindande kontaktinformation i samband med uppsägning av användaren tills denne byter till en annan e-postadress, varefter den nya e-postadressen är giltig som bindande kontaktinformation vid uppsägning.
 5. Användarens kontaktupplysningar och andra personligt identfierbara upplysningar behandlas och lagras i överensstämmelse med Lagen om behandling av personupplysningar, jf. punkt 12.  

2) Betalning och servicenivå 

 1. Beskrivning av betalningen 
  • Bricksite är värd (host) för användarens hemsida och utgör ett baspaket bestående av 10 sidor och 25 Mb lagerplats, samt en rad standardmoduler till förberedelse av en hemsida, tillgängliga för Användaren. 
  • Användaren kan, efter eget val, köpa till fler sidor, extra plats och ytterligare funktioner och moduler vilket - allt efter val av tidigare nämda betalning - kan innebära abonnemangsbetalning, jf. också punkt 9. 
  • Såvidare Användaren inte har ingått ett särskilt avtal med Bricksite om annat, är Bricksite berättigad till, på Bricksites hemsidor inklusive alla undersidor, att infoga upplysningar om Bricksite inklusive namn, logo och länk. Dessa upplysningar får inte tas bort eller försöka tas bort av Användaren. 
 2. Leverering 
  • Bricksite gör de avtalade tjänsterna tillgängliga för Användaren när beställning och/eller betalning därav är registrerade hos Bricksite. 
 3. Drifttid 
  • Bricksite strävar efter att Systemet och Användarens hemsida har en drifttid på 100% men accepterar dock inte något ansvar inför Användaren. 
 4. Backup 
  • Ansvar för backup av Användarens data inklusive uppladdat material är Användarens eget ansvar och Bricksite är under inga omständigheter ansvarig för Användarens förlust av data. Därför rekommenderas det att Användaren själv tar en backup av all data. 
  • Bricksite gör dagligen backup av Systemet.  

3) Rättigheter 

 1. Vid Användarens skapning av login och godkännande av Avtalet uppnår Användaren en tidsbegränsad och icke-exklusiv nyttjanderätt till de, av Användaren valda, online tjänster och moduler. 
 2. Användaren får endast använda de, av Avtalet omfattade, online tjänster och moduler såsom dessa erbjuds online av Bricksite. Användaren har inga rättigheter till tjänster och moduler i objekt- eller kodform. Användaren uppnår inte, genom Avtalet, rättigheter till material som en tredje part har rättigheter till, som kan ingå i Bricksites moduler, bortsett från den i detta avtal, uttryckligen anförda nyttjanderätt. 
 3. Såvida Användaren inte har ingått ett särskilt, skriftligt avtal med Bricksite om annat har Bricksite alla rättigheter inklusive äganderättigheter och immateriella rättigheter till Systemet.  

4) Användarens ångerrätt  

 1. Användaren accepterar att leverering av tjänsten börjar omedelbart efter skapning och/eller betalning av den beställda tjänsten och att Användaren efter denna tidpunkt inte kan ångra eller avbeställa produkten, jf. den danska Forbrugeraftaleloven § 18, stk. 4. 
 2. Är Användaren näringsidkare beviljas ingen ångerrätt. 

5) Underhåll 

 1. Bricksite kommer löpande att underhålla Systemet genom att rätta till fel så att en kontinuerlig drift ges i största, möjliga utsträckning.
 2. Under underhållet kan Systemet och/eller Bricksites hemsida vara helt eller delvist oåtkomligt för Användaren. Bricksite har inget ansvar gentemot Användaren vid sådanna tillfällen.  

6) Fel och brister 

 1. Systemfel 
  • Vid systemfel menas fel som inte härrör Användarens användning av Systemet. 
  • Felanmälan av systemfel kan utföras på Bricksites supportsida. 
  • Bricksite strävar efter att gå igång med att avhjälpa systemfel så snabbt som möjligt. Bricksite har en skyldighet att avhjälpa systemfel inom en rimlig tid. Den rimliga tiden kommer alltid att vara på minst 20 arbetsdagar. 
 2. Användarfel 
  • Vid användarfel menas fel som härrör Användarens användning av Systemet eller Användarens brist på kunskaper med tillgänglig dokumentation och vägledning. 
  • Dokumentationen och vägledningen för användning av Systemet finns på Bricksites supportsida http://support.bricksite.com. Bricksite är inte skyldig att leverera ytterligare vägledning än den som finns på Bricksites hemsida eller supportsida.
  • Bricksite tillgängliggör supportfunktioner där Användaren har möjlighet för att ställa frågor till Bricksite. Supporten omfattar endast vägledning och konkret rådgivning av Systemet. Användaren ska i synnerhet vara uppmärksam på att följande förhållande är inte inkluderade av Bricksites support.
   • Fel och problem som är orsakade av utrustning och teleförbindelser eller tredjepartssoftware och som inte kan tillskrivas Systemet;
   • Frågor angående Användarens eller tredjeparts utrustning och/eller software;
   • Frågor som inte relaterar till Användaren av Systemet eller på annat sätt har förbindelse till Bricksites service.
  • Bricksite tar inte ansvar för avhjälpning av användarfel eller för att Användaren får svar från supporten inom en bestämd tidsfrist. 
  • Bricksite förbehåller sig rätten att fakturera för den tidsförbrukning Bricksite använder till att besvara frågor som handlar om användarfel eller som inte är inkluderat i Bricksites support. Bricksite är endast berättigade till att fakturera under förutsättning att Bricksite före påbörjandet av felkorrigeringen har gett Användaren tillkännagivande. 

7) Laglighet mm 

Användaren har endast rätt till att använda Systemet för att och med hjälp av material som dessutom inte strider med Avtalet och lagstiftningen. 

ANVÄNDAREN SAMTYCKER, NÄR SOM HELST, ATT HA ALLA RÄTTIGHETER TILL ALLT INNEHÅLL PÅ HEMSIDAN. BRICKSITE TAR INTE NÅGOT SOM HELST ANSVAR FÖR LAGLIGHETEN AV INNEHÅLLET PÅ ANVÄNDARENS HEMSIDA. 

Användaren samtycker att Användaren har hämtat nödvändiga medgivanden, inklusive samtycke efter Markedsføringsloven (Marknadsföringslagen), om det skickas ut nyhetsbrev eller liknande marknadsföring från Användarens hemsida. 

Det är i enlighet med Avtalet inte tillåtet att ladda upp pornografiska material och dylikt eller material som är allmänt stötande inklusive material som uppmanar till våld eller annat skadligt beteende. Det är inte heller tillåtet att länka till sådanna material från Användarens hemsida.

Om Bricksite skulle konfronteras med krav, inklusive ersättningskrav, från tredje part som en följd av innehållet på Användarens hemsida är Användaren skyldig att ersätta Bricksite för alla eventuella krav och kostnader i detta avseende, inklusive ärende- och advokatkostnader. Detta gäller också även om kravet från tredje part senare visar sig att vara oberättigat.

8) Överföring 

 1. Användarens överföring av nyttjanderätt 
  • Såvida inte Användaren skriftligen avtalar annat med Bricksite, är Användaren inte berättigad till att överföra sin nyttjanderätt till tredje part oavsett om detta sker genom försäljning, uthyrning, utlåning eller på annat sätt. 
  • Kommersiell försäljning av Bricksites tjänster förutsätter att man ingår ett särskilt avtal med Bricksite. 
 2. Bricksites överföring 
  • Bricksite kan överföra alla rättigheter och skyldigheter till en tredje part efter Bricksites eget val och är när som helst berättigad till att använda underleverantörer efter Bricksites eget val. 

9) Priser och betalningsvillkor 

 1. Betalning 
  • Användaren betalar i förväg för förvärvade tjänster vid beställning därav. Abonnemang löper under en period av ett år varefter de förnyas automatiskt till en ny ett-års period om inte Avtalet har upphört, jf. punkt 11.
  • Valuta anges på Bricksites hemsida. 
  • Om inte annat anges är priserna för svenska Användare inklusive tull, moms och övriga avgifter. 
  • Användaren betalar den pris som är gällande vid Användarens beställning av den bestämda tjänsten respektive vid förlängning av abonnemangsperioden. 
 2. Justering av priser 
  • Bricksite kan, utan varsel, justera sina priser. 
  • Bricksite kan, utan varsel för framtiden, kräva betalning för en tjänst som hittills har varit gratis. För existerande Användare ger Bricksite dock Användaren 1 månads varsel i sådan här situationer. Fristen räknas från den tidpunkt meddelandet om prisändring skickas från Bricksite. 

10) Ändring av Aftalet

Bricksite kan, när som helst, ändra i Avtalet med en varsel på 3 månader. Har Bricksite inte, innan utgången av denna period, mottagit Användarens uppsägning av Avtalet, i enlighet med punkt 11, anses ändringarna för accepterade av Användaren och träder automatiskt i kraft efter fristens utgång i denna bestämmelse.

Varsling av ändringar i Avtalet sker, till den av Användaren angivna e-postadressen, jf. också punkt 1.4.

11) Uppsägning  

 1. Uppsägning 
  • Avtaler om gratis tjänster kan, när som helst, sägas upp av Användaren utan varsel genom att använda funktionen “Ta bort hemsidan”. Bricksite kan med 1 månads varsel säga upp Användarens tillgång till gratis tjänster. Bricksite kommer efter varslad utgång stoppa levereringen av den omtalade tjänsten precis som Användarens hemsida tas bort från systemet. Användaren har hädanefter inte längre tillgång till hemsidan och den uppladdade data. Det rekommenderas därför att Användaren gör en kopia av Användarens egna data eftersom det är Användaren eget ansvar för all backup, jf. punkt 2.4 
  • Avtaler om löpande förvärvade tjänster kan sägas upp av bägge parter med 3 månaders varsel. Efter uppsägningsvarslets utgång stoppar Bricksites leverering av den gällande tjänsten. Användarens hemsidan tas bort från Systemet och Användaren har inte längre tillgång till Systemet och den uppladdade data. Det rekommenderas därför att Användaren, i god tid innan utgången av uppsägningvarslet, själv gör en kopia av Användarens egen data eftersom det är Användarens eget ansvar för all backup, jf. punkt 2.4
  • Prenumerationer betalas i förskott och löper i antingen 1, 3, 6 eller 12 månader beroende på vald alternativform vid köpet. För att försäkra dig om att din hemsida inte utlöper, förnyas prenumerationen automatiskt 2 två dagar innan den upphör. Om en automatisk betalning inte kan genomföras, kommer du, oavsett anledning, motta en e-post som ber dig logga in och betala. Om betalning inte sker inom de närmsta 7 dagarna efter det första meddelandet, inaktiveras gällande prenumeration och dess funktioner. Om betalning inte inträffar inom de närmsta 60 dagarna efter det första meddelandet, stängs gällande konto utan ytterligare varningar. Prenumerationer kan när som helst, och senast 7 dagar innan det utlöper, uppsägas. Det tillkommer inte någon återbetalning för resterande tid på prenumerationen. Engångsbelopp till domänen, sidor, MB och moduler återbetalas inte.
  • Det är inte möjligt att ångra en beställning av en domän eftersom att domäner är unika. Detta gäller även felaktig registrering av domäner, t.ex. stav- och skrivfel. Vid domänbeställning ansvarar du som är registrerad på domänen, att användning av domännamnet inte kränker någon tredje parts namn- eller varumärkesrättigheter, samt att den inte strider mot lagen på andra punkter. Domännamnet registreras i kundens namn. Bricksite är förmedlare av tjänsten och har inget ansvar för registreringen av domänen och kan inte vid något tillfälle hållas ansvarig för eventuella förluster i samband med registrering/flyttnig av domännamnet. Kunden är förpliktigad att själv kontrollera om beställning eller flyttning av domänen är genomfört korrekt och skall kontakta Bricksite, om detta inte är tillfället.
  • När du är inloggat på din hemsida, kan du under "Konto & betalningar" hitta information om tidigare betalningar, prenumerations- och kontaktupplysningar. På samma ställe kan du uppdatera dina kreditkortsupplysningar, avbeställa prenumeration och ändra betalningstider.
 2. Upphävande 
  • Bricksite är berättigad till att upphäva Avtalet helt eller delvist i händelse av Användarens betydande misskötsel. Med betydande misskötsel menas varje tillsidosättande av de skyldigheter som åligger Användaren i enlighet med Avtalet. 
  • Meddelande till Användaren om betydande misskötsel skickas till, den av Användaren angivna, e-postadressen, jf. punkt 1.4. Detta betraktas som uppfyllande av Bricksites orienteringsskyldighet. Bricksite kan sedan, utan varsel, stänga Användarens hemsida och/eller sluta med att leverera ytterligare tjänster i enlighet med Avtalet. 
  • I tillfälle av Bricksites betydande misskötsel av sina skyldigheter i enlighet med Avtalet kan Användaren skriftligen upphäva Avtalet för framtiden efter utgång av Bricksites avhjälpningsfrist, jf. punkt 6.1. En av Bricksite mottagna upphävning effektiviseras 10 dagar efter att den har kommit fram till Bricksite såvidare Bricksite inte innan har avhjälpt misskötseln. 
 3. Suspendering 
  • Bricksite är, när som helst, berättigad till att suspendera tillgången till Användarens hemsida eller Användarens tillgång till Systemet om Bricksite från tredje part eller på eget initiativ får upplysningar om att hemsidan eller Användarens användning av Systemet inte följer lagstiftningen eller att hemsidan innehåller material som strider med detta avtal eller som efter Bricksites värdering förkommer stötande för allmänheten.
  • Tillsvarande kan Bricksite suspendera tillgång till Användarens hemsida eller Användarens tillgång till Systemet om Bricksite konstaterar att Användarens hemsida eller Användarens användning av Systemet orsakar datatrafik som har ett ovanligt omfattande omfang eller som i övrigt har en ovanlig karaktär.
  • Om Bricksite suspenderar tillgången till Användarens hemsida eller Användarens tillgång till systemet sker detta utan ansvar gentemot Användaren. Bricksite kommer genast att skicka ett orienterande e-postmeddelande till Användaren. Med bakgrund av Användarens senare kontakt till Bricksite avgör Bricksite om Avtalet ska upphöra eller suspenderingen ska hävas.  

12) Personuppgifter 

 1. Bricksites registrering och lagring av personuppgifter 
  • Vid Användarens skapning av användarprofil och hemsida registrerar och lagrar Bricksite personuppgifter inklusive Användarens namn, organisationsnummer, adress, telefonnummer och e-post om Användaren uppger dessa upplysningar.
  • E-postadressen är en obligatorisk upplysning för att kunna skapa en användarprofil och hemsida precis som namn och adress och eventuellt organisationsnummer är obligatoriskt om Användaren har köpt tjänster. 
  • Användarens kontaktupplysningar lagras endast av Bricksite och används för att upprätthålla en bra och lämplig handtering av Användarens anknytning till Bricksite. Vidare används Användarens personupplysningar till hemsidaoptimering och statistiska ändamål. 
  • Bricksite lagrar inte Användarens kreditkortsupplysningar. 
 2. Behandling och utlämnande av personuppgifter. 
  • Bricksite agerar endast i enlighet med instruktioner från Användaren. Bricksite ska fatta de nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärderna mot att upplysningar oavsiktligt eller olagligt förstörs, förverkas eller nedsätts samt mot att obehöriga känner till dem, missbrukas eller i övrigt strider med den danska lagen “Lov om behandling af personoplysninger”. 
  • Bricksite ska, mot betalning efter tidsförbrukning i enlighet med Bricksites allmänna timpris, på Användarens begäran ge Användaren tillräckliga upplysningar till att denna kan säkerställa att de nämda tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärderna tas. 
  • Bricksite överlämnar inte personligt identifierbara upplysningar till tredje part bortsett från de upplysningar som Användaren själv har gjort tillgänglig på sin egen hemsida. 
 3. Tekniska upplysningar 
  • Bricksites hemsida använder endast cookies i bergränsad utsträckning. En cookie är en liten fil som lagras på Användarens dator. Cookies innehåller inte personupplysningar i sig men används till att identificera, den av Användaren använda dator till Bricksite, i syfte att skapa en god användarupplevelse för Användaren. 
  • När Användaren besöker Bricksites hemsida använder Bricksite cookies till att registrera Användarens login upplysningar om Användaren önskar detta. Önskar Användaren inte att acceptera dessa cookies kan webbläsaren ställas in till att automatiskt avvisa cookies eller underrätta Användaren varje gång en webbplats ber om att spara cookies. Bricksite rekommenderar att Användaren använder webbläsarens hjälpfunktion för att få fler upplysningar. 
  • I förbindelse med varje besök på Bricksites hemsida registreras ytterligare, den av Användaren använda, IP-adressen. IP-adressen är adressen på den dator som Användaren använder för att besöka Bricksites hemsida. IP-adressen registreras för att säkra sig att Bricksite alltid kan hitta tillbaka till den använda dator om det skulle uppstå missbruk, olagligheter eller liknande i förbindelse Användarens besök på Bricksites hemsida. 
 4. Användarens återgivning av personuppgifter 
  • Användaren står själv för att insamling och publikation av personligt identfierbara upplysningar genom Bricksites system sker efter överensstämmelse med lagstiftningen i enlighet med den danska lag “Lov om behandling av personoplysninger”. 

13) Ansvarsbegränsning 

 1. Bricksite kan inte på något sätt hållas ansvarig för förhållande som kan hänvisas till Användarens icke överensstämmelse med sina skyldigheter i enlighet med Avtalet.
 2. BRICKSITE KAN ALDRIG HÅLLAS ANSVARIG FÖR ANVÄNDARENS INDIREKTA FÖRLUST, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAD TILL FÖRLUST FÖR FÖLJSKADOR, DRIFTSFÖRLUST, FÖRLORAD VINST, FORDINGAR SOM UPPKOMMIT GENOM TREDJE PART ELLER FÖRLUST AV DATA.
 3. BRICKSITE ÄR INTE ANSVARIG FÖR FÖRLUST SOM BEROR PÅ SYSTEMFEL. 
 4. SKULLE BRICKSITE, PÅ TROTS AV OVANSTÅENDE, VARA ERSÄTTNINGSANSVARIGA, ÄR BRICKSITES ANSVAR ALLTID BEGRÄNSAT TILL DET VEDERLAG SOM ANVÄNDAREN HAR BETALT DE FÖREGÅNDE 12 MÅNADERNA INNAN ERSÄTTNINGSKRAVET UPPSTOD. 
 5. BRICKSITES SAMLADE ERSÄTTNINGSANSVAR GENTEMOT ANVÄNDAREN KAN, OAVSETT OVANSTÅENDE, ALDRIG ÖVERSTIGA DKK 10 000,00. 
 6. Ovanstående gäller också produktansvar som obligatorisk lagstiftning i viss utsträckning inte är ett hinder för. 

14) Force Majuere 

 1. Ingen av parterna kan göras ansvariga för skada som den andra parten lidit som en direkt följd av att parten påverkas av force majeure. 
 2. Som fource majeure räknas bla krig, mobilisering, naturkatastrofer, strejk, lockout, brand, vatteskada, handelsrestrektioner, virus- och hackerattacker, nyckelmedarbetares sjukdom eller dödsfall, IT- och systemkrasch, krasch eller fel på kommunikationssystem samt andra oförutsedda omständigheter som den gällande part inte, även vid rimliga ansträngingar, hade kunnat förhindra.
 3. Föreligger det force majeure hos en av parterna i mer än 40 dagar kan var och en av parterna häva Avtalet helt eller delvist för framtiden. Vid hävning på grund av force majeure kan ingen av parterna kräva ersättning.  

15) Lag- och domstolsval  

 1. Avtalet mellan parterna är gällande enligt dansk lag i den utsträckning Användaren, efter gällande lagstiftning, kan ingå i ett sådant avtal om lagval, dock med undantag av den danska domstolens regler om internationell rätt. 
 2. Om Användaren är näringsidkare ska tvister mellan parterna, som utgår från Avtalet och som inte kan lösas i godo, avgörs i rätten i Århus, Danmark. 

16) Företräde

 1. Om det uppstår förtolkningsfel i förhållande till Avtalet kommer den danska versionen av Avtalet att ha företräde framför översatta utgåvor.

17) Hemsidans användning av cookies

 1. Bricksite använder cookies till att komma ihåg viktiga inställningar och till statistik. En cookie är en liten textfil som din browser lagrar for att kunna känna igen den vid ett eventuellt senare besök. Den lagrar inga personliga upplysningar och kan inte innehålla virus. Du kan alltid kontrollera och ta bort cookies i din webbläsare (AllAboutCookies.org)
glada användare gör glada hemsidor