Hva er HOMěOPATI?

 Homøopati er et fullgodt system for behandling av alle typer lidelser som kan karakteriseres som sykdom.

For en homøopat er ikke sykdom som objektivt fenomen (diagnosen) det avgjørende, men årsakene til lidelsene - samt pasientens subjektive tilstand (egenopplevelsen) det absolutt vesentligste for å kunne avgjøre vilken behandling som er nødvendig.
 
All sykdom er et uttrykk for imunsvikt - eller det vi kan kalle organismens manglende evne til egenidentifikasjon og kontroll.  Av den grunn må den gode behandling altid ha som utgangspunkt å styrke pasientens egen evne til å gjenvinne sin helse. 
 
Å overkjøre organismen ved å jevnlig bruke kjemisksyntetiske medikamenter vil uvergelig svekke pasientens evne til å bygge helse på sikt. 
 
HOMØOPATI er et behandlingssystem som kan hindre at pasienter utvikler medikamentell avhengighet og sekundær-lidelser. 
 
De fleste degenererings-sykdommer som ´rammer´ oss i dagens samfunn - astma, MS, Alzheimers, Parkinsons, kreft mf. - skyldes først og fremst - i dag! - (obs;hva er sykdom) - effekten av lang tids bruk av kjemiske medikamenter og gjentatte vaksinasjoner. 
 
Det skolemedisinske fokus på disposisjoner  (epigenetiske faktorer) sier bare noe om - nettopp; disposisjon - men forklarer ikke hvorfor vi utvikler en spesifikk lidelse. 
 
Sykdom (en ´diagnose´) opptrer ikke som et resultat av en eventuell disposisjon - eller er noe som angriper oss, men er en konsekvens av organismens problem med å vedlikeholde seg selv; vilket er homøopatens fokus - til pasientenes beste.

Hva kan behandles med HOMěOPATI?

Alle typer lidelser som kommer under betegnelsen sykdom - enten de har manifestert seg på det mentale, følesesmessige eller fysiske plan.  Ofte ser man at mange sliter med sammensatte plager - plager som berører alle tre plan. 

 
Grunnlaget for å kunne tilby - ta syke forsvarlig i kur må bygge på følgende forutsetning:
 
 Det er ikke bare en selvfølge men en forutsetning å se kroppens forskjellige symptomer i sammeheng!  Hvordan skal man ellers kunne hjelpe?
 
Det skandaløse ved den etablerte medisinske praksis er at hos den primære helseinstans - som for de aller fleste av oss er fastlege og helsestasjon - så møter man personale som desverre verken er kvalifisert til å forstå - eller behandle sykdom - fordi de ikke makter å se kroppens symptomer ... i sammenheng.
 
Konsekvensene av dette blir stadig tydeligere i dagens samfunn. Ei drastisk økning av nevrologiske og andre degenererende sykdommer. Ei utvikling som først og fremst skyldes overforbruket av vaksiner og kjemisksyntetiske medikamenter administrert av fastlegen og på helsestasjoner.  Ei utvikling som bare vil fortsette om vi ikke radikalt legger om vårt syn på sykdom som fenomen og behandling som grep.
 
 

Den skolemedisinske SVěPE - og mulighet

Det er viktig å forstå og å gå i dybden av årsakene til hvorfor man bør være varsom med å la seg skolemedisinsk behandle.  Men like selvsagt også å kunne forstå hvilket kompetanseområde som rommes av skolemedisinen; som når man bør oppsøke sin fastlege - for vilke tilstander man må forvente at det etablerte helsevesen skal kunne behandle/avhjelpe.

Men om du ønsker å ta og ha best mulig kontroll med deg og dine (om du har barn) ved sykdom, er det vesentlig å ta innover seg at ved helsestasjoner og hos fastlege blir man ikke inkludert i verken å forstå sykdomsprosesser eller i behandlingen av dem.  Disse arenaer er i dag, desverre, stort sett ´formidlings-sentraler´ for vaksiner, anti-biotika, og kortisonpreparater; - tunge kjemisk-syntetiske remedier som i behandlingsøyemed (OBS; akuttmedisin unntatt) med sine alvorlige bi-virkninger er egnet til å legge grunnlaget for alvorlige degenererende sykdommer... spontant som på sikt!

Foreksempel: For de degenererings-tilstander som er nevnt i spalten "Hva er Homøopati" - så forklares den kraftige økningen med at vi i dag lever så mye lenger enn tidligere generasjoner,  takket være den skolemedisinske behandling.  Dette er en grov tilsnikelse!   Hovedårsaken til lengre levealder er selvsagt den radikale velstandsutvuklingen (sosialt, ernæringsmessig og hygienisk) de siste hundre år.  Status innen folkehelsa i dag er heller den at befolkningen ikke lever like godt som lenge grunnet side- og langtidseffekter av den avhengighet befolkningen har til kjemisk-syntetisk behandlig og forebygging.  
 
Skolemedisinske triumfer kan i all hovedsak leses innenfor de store framskritt som er gjort innen akutt- og skademedisinen. 
 
En ´vedtatt verfisert´ behandling blir ikke god eller riktig fordi man gjør den om til et gjentagende mantra  (´dokumentert virkning´...)  - men kun om den etterprøves med  fokus på konsekvens og individuell effekt; - vvs; bivirkninger og langtidskonsekvenser!  
 
I tillegg må enhver behandling selvsagt være basert på en god og gyldig forklaringsmodell omkring hovedspørsmålet:
 
 Hva er sykdom?

En terapi som ikke kan gi en utfyllende og konsistent forklaring på sykdom som fenomen, hvorfor og hvordan symptomer oppstår - er ingen valid terapi! Tjener kanskje pasienten i et øyeblikk, men ikke i et livsløp...... 

Hom°opat ěystein Ris° Nilsen | Samagata 16, Harstad - Norge | Tlf.: 90283138 | oyrisnils@gmail.com