Om os / Vedtægter
Bliv medlem

Vedtægter

§1. Foreningens navn og hjemsted:
Stk. 1.
Foreningens navn er: Adipositasforeningen – Landsforeningen for overvægtige.

Stk. 2.
Foreningens hjemsted er: Formandens adresse.

§2. Formål:
Stk. 1.
Foreningen er en non-profit, ikke religiøs og ikke partipolitisk forening, som organiserer overvægtige samt andre personer, som sympatiserer med foreningens formål og som vil arbejde i foreningens ånd.

Stk. 2.
Foreningens formål er:

- at arbejde for at forbedre livsvilkårene for overvægtige i Danmark.

- at arbejde for at fremme forskning i og oplysning om overvægt.

- at arbejde for at skabe behandlingspladser og rådgivningscentre for overvægtige

- at hjælpe med oprettelsen af lokalforeninger, for derved at udbrede kendskabet til foreningens for mål

Stk. 3.
Foreningens formål søges opfyldt ved:

- at deltage i den offentlige debat, såvel generelt som i forbindelse med bekendtgørelse af forskningsresultater.

- at viderebringe relevant information til overvægtige, læger og almenheden.

- at samarbejde med lokalforeningerne og støtte initiativer med tilsvarende formål.

§. 3. Medlemmer
Stk. 1.
Som medlem kan optages alle, der har interesse for foreningen.

Stk. 2.
Medlemmer er alle der betaler kontingent til Adipositasforeningen

Stk. 3.
Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

Stk. 4.
Ethvert medlem af foreningen kan opsige sit medlemskab med foreningen ved skriftlig henvendelse til formanden.

Stk. 5.
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Kontingentet følger kalenderåret og opkræves i 1. kvartal.

Stk.6
Et medlem udtræder automatisk af foreningen, såfremt det årlige kontingent ikke er indbetalt til foreningen senest 4 uger efter, at andet påkrav om betaling er fremsendt til medlemmet. Andet påkrav om betaling udsendes 3 mdr. efter 1. påkrav.

§. 4. Lokalforeninger:
Stk. 1.
Landet inddeles i lokalforeninger, efter kommune/regionsgrænser.

Stk. 2.
Lokalforeninger kan ansøge om tilslutning til og godkendelse af landsforeningen.

Stk. 3.
Betingelserne for tilslutning til landsforeningen er, at lokalforeningerne opfylder foreningens formål og vedtægter.

Stk. 4
Lokalforeningerne udarbejder egne vedtægter, som skal være i overensstemmelse med Adipositasforeningens vedtægter, og skal derfor godkendes af Adipositasforeningens bestyrelse.

Stk. 5.
Retten til at kunne kalde sig en lokalforening opnås efter godkendelse af Adipositasforeningens bestyrelse.

Stk. 6.
Lokalforeningerne har selvstændig økonomi, og indsender årsregnskabet til Adipositasforeningens bestyrelse ved hvert årregnskabs afslutning, til orientering.

Stk. 7.
En lokalforenings tilhørsforhold til Adipositasforeningen indebærer:

- en gensidig udveksling af informationer,

- samarbejde i spørgsmål, som har eller kan få landsdækkende betydning.

Stk. 8.
Navnet på en lokalforening skal være "Adipositasforeningen i xxx".

Stk. 9.
Lokalforeningerne kan samarbejde på tværs

 

§. 5. Generalforsamling
Stk. 1.
Generalforsamlingen er Adippositasforeningens højeste myndighed.

Stk. 2.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af første kvartal.

Stk. 4.
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 4 ugers varsel af formanden, indeholdende dagsorden, tid og sted.

Stk. 5.
Forslag fra medlemmerne skal for at kunne behandles på den ordinære generalforsamling være fremsendt til bestyrelsen mindst 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 6.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Valg af to stemmetællere.
 3. Fremlæggelse af årsberetning til godkendelse
 4. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingentet
 6. Fremtidige planer og budget.
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af suppleanter
 10. Valg af 1.revisor
 11. Valg af 1. revisorsuppleant
 12. 12. Eventuelt.

 

§. 6. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 10% af foreningens medlemmer skriftligt stiller krav herom overfor bestyrelsen, eller når bestyrelsen finder det fornødent.

Stk. 2.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling ud sendes senest 4 uger efter begæringens modtagelse hos bestyrelsen.

Stk. 3.
Bestyrelsen udsender indkaldelse med 14 dages varsel med motiveret dagsoden.

 

§. 7. Afstemningsregler 
Stk. 1.
Stemmeret har ethvert medlem, der har betalt kontingent

Stk. 2.
Stemmeafgivning kan kun finde sted ved personlig fremmøde.

Stk. 3.
Foreningens medlemmer kan ved generalforsamlin gen afkræves dokumentation for, at kontingent er betalt, idet adgang og stemmeret på generalforsamlingen er betinget af, at kontingentet er betalt.

Stk. 4.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal med mindre andet følger af nærværende vedtægter.

Stk. 5.
Foreningens opløsning, kan alene ske efter forslag fra bestyrelsen, på en derpå følgende generalforsamling. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig, når 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, samt at 2/3 af de fremmødte stemmer for.

Stk. 6.
Ændringer af vedtægter, kan kun ske på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for en ændring

 

§. 8. Bestyrelsen
Stk. 1.
Foreningen ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen formidler foreningens formål og varetager driften af foreningen, begge i overensstemmelse med foreningsvedtægterne og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 2.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for en periode på 2 år. og således at 3 medlemmer er på valg på ulige år og 4 er på valg på lige år

Stk. 3.
Valgbar til bestyrelsen er foreningens medlemmer.

Stk. 4.
På generalforsamlingen vælges ligeledes 2 suppleanter. Suppleanterne vælges for ét år ad gangen, og genvalg kan finde sted.

Stk. 5.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, og kasserer.

Stk. 6.
Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, bestående af formand, næstformand og kasserer, og kan endvidere nedsætte ad hoc udvalg, når det findes nødvendig.

Stk. 7.
Over det på bestyrelsesmøderne passerede, udarbejdes et referat der underskrives af formand og referent.

Stk. 8.
Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden de nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

Stk. 9.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Stk. 10.
Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget

 

§. 9. Administration
Stk. 1.
Foreningen opretter en administration til at servicere medlemmer, bestyrelsen og lokalforeninger.

 

§.10. Tegningsret
Stk. 1.
Foreningen tegnes af formanden samt ét bestyrelsesmedlem

 

§. 11. Foreningens profilering
Stk. 1.
Med henblik på foreningens profilering vælger bestyrelsen en eller max. 3 ansvarlige personer til den eksterne profilering. Den/de person(er), som bestyrelsen bemyndiger til at foretage foreningens profilering udadtil, benævnes med titlen "talskvinde/-mand ". Beføjelsen til at profilere foreningen udadtil kan ind drages af den til enhver tid siddende bestyrelse.

Stk. 2.
Al profilering af foreningen i form af artikler, udtalelser m.v. til pressen skal forinden offentliggørelse godkendes af en talskvinde/mand. Dette gælder ligeledes profilering foretaget af de enkelte lokalforeninger.

 

§. 12. Foreningens opløsning
Stk. 1.
Ved foreningens opløsning skal eventuelle midler danne en fond, som forvaltes på en måde, som generalforsamlingen beslutter ved opløsningen.

 

§. 13. Revision
Stk. 1.
Foreningens regnskab revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. Revisionen sker i overensstemmelse med god revision, og afleveres til foreningen i underskrevet stand.

 

§. 14. Årsregnskab
Stk. 1.
Foreningens regnskab følger kalenderåret

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 7. februar 2004

§ 1, stk. 2 ændret. Vedtaget af generalforsamlingen den 18. marts 2006.

Adipositasforeningen | Ringgade 115, 7600 Struer  | Tlf.: 28 404 304 | info@adipositasforeningen.dk