Vedtægter

VEDTÆGTER FOR

HØFDEHOLDERNE HOU

§ 1: FORMÅL

Foreningens formål er at genskabe og vedligeholde sandstranden ved Hou øststrand til glæde for strandens gæster.

Endvidere er det foreningens formål at fremme det lokale samarbejde.

§ 2: MEDLEMSKAB

Stk. 1: Medlemmer af foreningen kan være husstande og enkeltpersoner i og omkring Hou samt alle, som måtte have interesse for foreningen.

Stk. 2: Donorer af større mængder materialer eller entreprenørmaskinkraft gives kontingentfrit medlemskab.

Stk. 3: Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.

§ 3: Generalforsamlingen

Stk. 1: Den årlige generalforsamling afholdes i tiden 1. marts til 30. april og sammenkaldes af bestyrelsen med 14 dages skriftlig varsel til medlemmerne samt annoncering i dagspressen.

Stk. 2: Der indkaldes til generalforsamlingen med mindst følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Godkendelse af det reviderede regnskab og budget
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af suppleanter
  8. Valg af revisorer
  9. Eventuelt

Stk. 3: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen og indvarsles med mindst 14 dage som ved ordinær generalforsamling ved udsendelse af dagsorden og skriftlig meddelelse – eller af medlemmer, når mindst 1/3 af samtlige medlemmer skriftligt har tilkendegivet ønske herom.

Stk. 4: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 1. februar. Forslag bekendtgøres for medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 5: Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Der kan afgives en stemme pr. medlemsnummer. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal fremmødte medlemmer – jf. dog § 7.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 6: Blot 1 medlem kan kræve skriftlig afstemning.

Stk. 7. Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten og den nyvalgte bestyrelse.

§ 4: BESTYRELSEN

Stk. 1: Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

Stk. 2: Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen med 2 medlemmer på ulige år og 3 medlemmer på lige år. Det første år vil 2 medlemmer være valgt for 1 år.

Stk. 3: Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 4: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet inklusive formanden eller næstformanden er til stede.

Stk. 5: Der vælges 2 suppleanter for 1 år.

Stk. 6: Såfremt der opstilles flere kandidater end der kan vælges, foretages der skriftlig afstemning. Der afgives 1 til 2 eller 3 stemmer (ulige eller lige år). Første år 1 – 5 stemmer. Dog kun en stemme pr. opstillet person.

§ 5: REGNSKAB OG REVISION

Stk. 1: Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2: Regnskabet revideres af 2 generalforsamlingsvalgte revisorer som er medlemmer af foreningen.

Stk. 3: Foreningens formue skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut og bør så vidt muligt være rentebærende.

§ 6: TEGNINGSRET

Foreningen tegnes af formanden i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen.

§ 7: NEDLÆGGELSE

Stk. 1: Beslutning om nedlæggelse af foreningen træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for. Opnås et sådant flertal ikke kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindeligt flertal af de fremmødte medlemmer.

Stk. 2: Evt. overskydende midler afleveres til naturbevarende formål i Hou.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 16. august 2004.