Privatlivspolitik
Kære Patient

Nedenfor kan du læse klinikkens privatlivspolitik for patientbehandling.

Introduktion
Denne politik beskriver, hvordan klinikken (”os”, ”vi” eller ”vores”) som dataansvarlig registrerer og behandler personoplysninger om dig som patient på klinikken.

Politikken er udarbejdet og gjort tilgængelig for dig, så vi giver dig oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger og overholder databeskyttelsesforordningen (2016/679 of 27. april 2016) (”GDPR”) og lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (LOV nr. 502 af 23/05/2018) (databeskyttelsesloven).


Hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilke formål?
Vi behandler kun dine personoplysninger til legitime formål. Når du er patient på klinikken, er det nødvendigt, at vi registrerer og anvender visse oplysninger om dig. Alt efter de konkrete omstændigheder kan de behandlede personoplysninger dreje sig om navn, adresse, telefonnummer, CPR-nummer, helbredsoplysninger om din tilstand, herunder eventuelle sygdomme og medicin samt oplysninger om den planlagte og udførte behandling, der henvises til § 11-29 i journalbekendtgørelsen om indhold i journalen.

Visse oplysninger om dig registrerer og anvender vi til brug for afregningsmæssige formål, hvis dette er nødvendigt for at kunne gennemføre en betaling for klinikkens behandling af dig, fx via din region, kommune eller et forsikringsselskab. Oplysninger vil være om den konkrete behandling, der søges tilskud til.


Hvis vi får brug for at indsamle og behandle yderligere personoplysninger end angivet ovenfor, vil vi orientere herom ved indsamlingen. Sådan oplysning kan også ske ved opdatering af denne politik.

Hvad er det juridiske grundlag for vores behandling?

Vi behandler kun dine personoplysninger, når vi har et lovligt behandlingsgrundlag i overensstemmelse med GDPR. Vi behandler dine personoplysninger, fordi vi er forpligtet hertil efter henholdsvis autorisationsloven (LBK nr. 731 af 08/07/2019), journalføringsbekendtgørelsen (BEK nr. 1225 af 8/06/2021), sundhedsloven (LBK nr. 903 af 26/08/2019) og Bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge (BEK nr. 1112 af 1/6/2021).

De oplysninger, som vi behandler om dig til afregningsformål registreres og behandles på grundlag af GDPR, art. 6, stk. 1, litra b (behandlingen er nødvendig for gennemførelse af en kontrakt med dig) og f (behandlingen er nødvendig for at forfølge en legitim interesse).

Videregiver vi dine personoplysninger til andre?
De oplysninger, som vi registrerer og behandler om dig, har vi pligt til at opbevare sikkert, ligesom vi har tavshedspligt. Videregivelse af informationer om dine helbredsmæssige forhold kan, hvor det er nødvendigt, udveksles internt på klinikken, hvorimod videregivelse af helbredsoplysninger til personer mv. udenfor klinikken som udgangspunkt kun kan ske med dit samtykke, jf. sundhedslovens kapitel 9.

Skifter du tandlæge, overfører vi din journal til din nye tandlæge.Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Efter journalbekendtgørelsens § 35 har klinikken pligt til at opbevare din journal, indtil der er gået 10 år, efter at du har været i kontakt med klinikken sidste gang. Vælger du at skifte tandlæge, overfører vi din journal til din nye tandlæge, som herefter overtager pligten til at opbevare din journal. I særlige tilfælde, som er beskrevet i journalføringsbekendtgørelsen, kan vi opbevare din journal i længere tid end ovenfor beskrevet.

Oplysninger om dig, som klinikken opbevarer til brug for afregningsmæssige formål, opbevarer vi så længe, dette har relevans, og er påkrævet af hensyn til klinikkens afregning og bogføring i overensstemmelse med blandt andet bogføringslovens bestemmelser

Hvilke rettigheder har du?
Du har til enhver tid krav på at få aktindsigt i de oplysninger, som klinikken registrerer og behandler om dig. Hvis du mener, at vi har registreret forkerte oplysninger om dig, kan du bede os om at rette oplysningerne. Vi må ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er en fejl i journalen, kan du bede os om at der laves en tilføjelse med dine bemærkninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Vi bestræber os på at imødekomme dine ønsker vedrørende vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du på trods heraf ønsker at indgive en klage over klinikkens behandling af dine personoplysninger, kan du gøre det ved at kontakte Datatilsynet (www.Datatilsynet.dk).

Det er Styrelsen for patientsikkerhed, som fører tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen. Du kan finde nærmere oplysninger om Styrelsen for Patientsikkerhed på www.stps.dk.

Kontakt
Du er velkommen til at kontakte os via den angivne e-mailadresse nedenfor, hvis du:
• er uenig i vores behandling eller du mener, at vores behandling af dine personoplysninger overtræder lovgivningen

• har spørgsmål eller i øvrigt har kommentarer til denne Politik, eller

• ønsker at udøve én eller flere af dine rettigheder som registreret person.

E-mailadresse: tand@vordingborgtandlaegerne.dk
Vordingborgtandlægerne  | Tlf.: 55 37 12 42