Velkommen / Vedtægter
 
 
 
  VEDTÆGTER FOR SLOTSSØSTRENE.
   
  Gældende fra 2-10-2021.
   
1. Klubbens navn er SLOTSSØSTRE og er en klub i klubben under Sæby Golfklub
   
2. Slotssøstrenes formål er at samle alle golfinteresserede piger fra 55 år og opefter  til at spille golf i varieret spilleform samt gennem kammeratlig samvær at udbygge personlige venskaber.
   
3. Adgangskrav til Slotssøstrene er, at alle er fyldt 55 år og er medlem af Sæby Golfklub
   
4. Der stilles ingen krav om spillehandicap, dog skal man være berettiget til at spille på Sæby Golfklub's bane.
   
5. Slotssøstrene ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer. Bestyrelsen vælger selv formand, 2 matchledere og kasserer.
   
6. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således der er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg af gangen.  
   
7. Bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, kan genvælges.
   
8. Generalforsamlingen vælger en revisor
   
9. Revisoren gennemgår en gang årligt klubbens regnskab.   
   
10. Regnskabsåret går fra 1. oktober til 30. september.
   
11. Kontingent fastsættes på generalforsamlingen og betales ved sæsonens start.
   
12. Generalforsamlingen afholdes hvert år den første tirsdag i oktober. Den indkaldes af bestyrelsen med 30 dages varsel.
   
   
  På hver generalforsamling skal følgende punkter behandles:
1 Valg af dirigent
2 Bestyrelsens beretning om det forløbne år - samt godkendelse
3 Aflæggelse af regnskab underskrevet af kasserer og revisor - samt godkendelse
4 Rettidigt indkomne forslag
5 Fastsættelse af kontingent
6 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
7 Valg af revisor
8 Eventuelt
   
   
  Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning.
  Afgørelser på generalforsamling sker ved simpel majoritet.
  Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen,  skal være bestyrelsen/formanden ihænde via brev eller e-mail senest 14 dage før generalforsamlingen.
 
 
 
Sådan spiller vi:

Den første tirsdag i hver måned spiller vi forskellige 9 hullers holdspil med efterfølgende frokost og præmieuddeling.

Der er præmier til:

- de 2 bedste hold.

- evt. længste drive på et hul

- evt. nærmest flaget på et hul


Ugepræmier de andre tirsdage:

Birdie præmier.