Velkommen / generalforsamling 2021

Generalforsamlinger

Referat af generalforsamling  tirsdag den 5.oktober 2021.


Pkt. 1. Valg af dirigent.

Merethe Gaardbo blev foreslået og valgt. Hun kunne konstatere, at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt og varslet. Jf. vedtægterne.

Pkt.2. Bestyrelsens beretning om det forgangne år.
Formand Inge Lise Mortensen aflagde beretning

Så har vi haft endnu en spilleperiode - hvor tiden dog har gået hurtig, jeg synes lige, vi er startet.

Det blev igen i år en lidt sløj opstart, hvor vi ikke kunne samles den første gang om morgenkaffen. Der er blevet sprittet af, og vi har ikke delt kort. De første par gange, hvor vi spiste sammen, var måske ikke helt efter reglerne med hensyn til afstand og antal. Men det gik alligevel!
I begyndelsen af året var der mulighed for at pudse spillestilen af ved hjælp af Jacob. I juni måned var vi i Frederikshavn, hvor vi spillede på golfbanen med de mange vandhuller. Jeg tror, at for de fleste, blev det en lidt dyr tur i tabte bolde.
I august havde vi så den store fornøjelse igen at vinde over slotsbrødrene. Som Lotte fra Sæby Guldsmedeforretning sagde, da jeg afhentede pokalen, “Nu mangler I kun at vinde de næste 4 gange, så står I lige”. Så det må vi jo se at gøre noget ved.
Matchledelsen har virkelig givet os udfordringer med forskellige sjove spil. Jeg synes, der har været mange kreative indslag - og I skulle bare vide, hvad I skulle have været udsat for i dag. Men Carol har lovet at tage alle planerne med til næste år.
Hvad har vi ellers i bestyrelsen foretaget os? Der har været møder med nogle banker, for at se om det kan gøres billigere at have en konto. Ellen vil fortælle mere om gebyrer til banken, når regnskabet aflægges. Men det har været forgæves. Vi har tænkt tanker, om hvad vi ellers kan gøre for at undgå nogle af de mange gebyrer. - skal det være en bankboks? Vi har endda overvejet, om Ellen skulle til at ligge højt med hovedet om natten. Men det er vi nu også gået fra igen. Det skal jo også være sådan, at det er nemt for kasseren at have ansvaret for økonomien.
Kitte foreslog engang i foråret, at klubben skulle købe et træ - og det har bestyrelsen så valgt at gøre. Endnu ved vi ikke hvilket træ, det bliver, og hvor det kommer til at stå. Men mon ikke det bliver i nærheden af hul 9.
Og så noget som måske ikke lige har noget med golf at gøre: Men sidste år var der nogle af os damer, der mødtes hver torsdag for at gå en tur. Det var jo midt i coronatiden, så vi gik 2 eller max. 3 sammen, og skiftes med at gå med forskellige. Maja ledte os rundt i byen, stranden og skoven. Det er utroligt så mange steder, man aldrig har været. Det starter vi op med igen. Så hvis I har lyst, kan I møde op på havnen, ved ishuset ved siden af Helenes Fiskebutik. I skal ikke melde ind eller give besked på, at I ikke kommer. Når kl. er halv ti går alle, der er mødt. Første gang bliver torsdag den 28. oktober.
Nu her på falderebet er der mange man kan sige tak til. F.eks Jakob, Radi og Maiken de gør det så godt for Sæby Golfklub og vores lille klub. Dem er vi meget heldige med.
Til slut vil jeg gerne sige et stort tak til jer 3 andre piger i bestyrelsen, I har virkelig være skønne at være sammen med, og sikke kreative I dog er. Der skal lyde en stor ros fra mig til jer.

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 3. Fremlæggelse af regnskab underskrevet af kasserer og revisor.
Dette og forrige års regnskab blev omdelt inden fremlæggelse af kasserer Ellen Pedersen
På indtægtssiden er der en nedgang til 16.800,- hvilket skyldes nedgang i antal medlemmer
med 3 til i alt 56 slotssøstre.
På udgiftssiden er gebyrer til pengeinstitut blevet større.
Vi forsøgte at fordele sol og vind lige ( præmier og spisning). Således endte vi med et
Underskud på 2.294,04. Indestående pr. 30.9.21 udgør herefter kr. 8.742,40.
Der blev spurgt til negativ rente, hvilket skyldes, at alle erhvervskunder med indestående
skal betale -rente af indestående. Herefter blev regnskabet godkendt.

Pkt. 4. Rettidig indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.

Pkt. 5. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen havde foreslået en forhøjelse med kr. 25,- til kr. 325,-, men en enig
Generalforsamling vedtog en forhøjelse med kr. 50,- til i alt kr. 350,- gældende fra næste
sæson.

Pkt. 6. Ændring af sidste GF beslutning af vedtægternes pkt. 7 til:
Bestyrelsesmedlemmer der er på valg kan genvælges.
Ændringen blev vedtaget.

Pkt. 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
Efter tur afgik Maja Pape og Inge Lise Mortensen.
Der var tilsagn fra Ulla Ejsing og Gitte Christiansen. Begge blev valgt.
Bestyrelsen konstituerer sig senere.

Pkt. 8 Valg af revisor.
Hanne Line Rohlen havde indvilliget i at fortsætte.

Pkt. 9. Eventuelt.
Under eventuel diskuterede vi seneste til/framelding til spil og spisning.
Der henstilles ved tilmelding at booke stjernetider. Ved framelding at slette i golfboks og
så vidt muligt at kontakte en af sine medspillere på holdet.
Ved framelding til spisning (senest fredag). Ved senere framelding skal kuvertprisen
betales af den slotssøster der melder fra, således at slotssøstrenes/cafeens økonomi ikke
belastes.
Til sidst orienterede Inge Lise om, at der hver torsdag om vinteren var adskillige slotssøstre
der mødtes ved Klostergydens ishus kl. 9.30 til hyggelige vandreture i by- strand og skov.
Der er ingen tilmelding – Bare mød op til hyggelige gåture.
Alle er velkomne.
 
Referat fra generalforsamlingen for Slotssøstrene den 6. oktober 2020
 

Pkt. 1 Valg af dirigent

Merethe Gaardbo blev foreslået som dirigent, og Merethe takkede ja. Merethe Gaardbo kunne konstatere, at der var indkaldt i tide ved opslag på hjemmesiden jf. vedtægterne.
 
Pkt. 2 Bestyrelsens beretning om det forløbne år v/formanden - samt godkendelse

Formanden Hanne Hemmingsen aflagde beretningen.
 
Slotssøstrenes bestyrelse vil sige tak for sæson 2020, den tak vil jeg bringe på trods af at (undskyld udtrykket) det har været et forbandet år.

Vi kom ikke i gang med planlagt morgenkaffe den 7. April,

Ej heller den planlagte reception med Rikke.

Vores årlige udflugt som i år gik til Hvide Klit måtte der også forhandles om indtil flere gange.

Ikke meget i år har været “som det plejer”, men jeg mener vi kom i gang med at spille tirsdag den 5. Maj.

Vores tur til Hvide Klit blev gennemført tirsdag den 16. Juni, og som var en mega varm dag, SÅ VARM at jeg i flere tilfælde var nervøs for nogle af vores medlemmer, for de var både røde og blå i ansigtet, og kunne næsten ikke slæbe deres egne fødder et skridt mere. Men vi hyggede os med en dejlig frokost og præmieuddeling, og på trods af varmen en rigtig fin dag

Vores pokalmatch mod Slotsbrødrene blev gennemført tirsdag den 25. August, OG HVILKEN DAG, for 1. gang i den tid turneringen har været afholdt (og det er siden 2014) vandt vi Slotssøstre, så vores navn er nu kommet på pokalen, I kan ved selvsyn se det, den står lige herude i gangen.

Vi er ca 59 medlemmer, et fald på ca 10 set i forhold til sidste år.

Med denne generalforsamling slutter vores sæson, og det betyder også at
Susanne og jeg takker af for denne gang.

Jeg vil rette en tak til Jakob og Inge for altid stor hjælpsomhed.
 
Tak til Rikke for god mad og godt samarbejde, det blev ikke til så lang tid, men tak alligevel.
 
Tak til alle jer for at møde op til vores arrangementer.
 
Til sidst tak til jer 3 i bestyrelsen, Susanne, Inge-Lise og Maja. Tak for godt samarbejde.

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.
 
Pkt. 3 Aflæggelse af regnskab, undersrevet af kasserer og revisor - samt
godkendelse
 
Regnskabet for perioden 1.10.19 til 30.09.20 samt kopi af forrige års regnskab blev omdelt inden aflæggelse af regnskabet.
Kassereren Inge-Lise Mortensen gennemgik indtægter og udgifter.
Der er en indtægtsnedgang på 3.000 kr pga. nedgang i medlemmer på 10 spillere.
På udgiftssiden skal det især bemærkes, at det nu er dyrere at have en konto i banken.
 
Årets resultat er et underskud på 2.063,93 kr. Kassebeholdningen pr. 30.09.20 udgør 11.036,44 kr.
 
Regnskabet blev godkendt.
 
Pkt. 4 Rettidigt indkomne forslag
Forslag nr. 1 indsendt af Elin Brøcher:
 
Jeg foreslår, at bestyrelse medlemmer der er på valg kan genvælges.
Begrundelsen er at det bliver svært, at skal have 2 nye ind hver år. Da vi efterhånden har været i bestyrelsen de fleste af os.
 
Kitte Walsted forespurgte, om ikke forslaget krævede, at der kom en ekstraordinær generalforsamling, da pkt. 7 i vedtægterne skal ændres.
 
Men formand og dirigent oplyste, at det var nok, at forslaget blev vedtaget ved simpel flertals beslutning.
 
Forslaget blev vedtaget.
 
Forslag nr. 2 indsendt af Grethe Hillerström:
Jeg vil gerne komme med et forslag om: at der ikke er præmieuddeling af vores score på alm. tirsdage. Men kun når vi har holdspil og spisning. Og så bruge pengene på os slotssøstre i årets løb.
 
Grethe Hillerström uddybede forslaget med, at det ofte var de samme spillere, der løb med præmierne.
 
Forslaget blev vedtaget.
 
Pkt. 5 Fastsættelse af kontingent
Det blev vedtaget, at kontingentet også næste år er 300 kr.
 
Pkt. 6 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, efter tur afgår Hanne Hemmingsen og
Susanne Løøw.

Inge-Lise Mortensen foreslog Carol Ann Jensen og Ellen Pedersen som nye
bestyrelsesmedlemmer.
 
Begge blev valgt.
 
Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig således:
 
Formand: Inge-Lise Mortensen
Kasserer: Ellen Pedersen
Turneringsleder: Maja Pape
Turneringsleder: Carol Ann Jensen
 
Pkt. 7 Valg af revisor
Hanne Rohlèn var indforstået med genvalg og blev valgt.
 
Pkt. 8 Eventuelt
Kitte Walsted var ked af, at Lotte Guldsmed ikke var inviteret i god tid til at
deltage i matchen med Slotsbrødrene, men først samme dag kl. 8.30.
 
Formanden bekræftede, at det var en fejl.
 
Referent Inge-Lise Mortensen
 
 
 
 
Referat fra Generalforsamling i Slotssøstrene 1/10-2019

Inden vi startede GF - sang vi en rigtig sjov sang på vendelbomål, som handlede om golf. Hanne havde taget sin harmonika med. Det kunne Inge ikke stå for, så hun kom ind og filmede vores skønsang.
 
Pkt. 1. Valg af dirigent
Ad 1: Merethe Gaardbo blev foreslået, valgt og takkede for valget. MG kunne konstatere, at der var indkaldt i tide, ved opslag på hjemmesiden jf. vedtægterne.
 
Pkt. 2. Formandens beretning.
Velkommen til Slotssøstrenes generalforsamlign 2019.

Slotssøstrenes bestyrelse vil sige tak for sæson 2019. Vejrmæssigt har vist været det man vil kalde en typisk dansk sommer.

Vi er 69 medlemmer her i vores klub - det er rigtig flot - når jeg fortæller det til andre klubber, f. eks da vi var i Blokhus, ell. til min gamle klub Hvide Klit, så er det virkelig noget der kan imponere dem.

Af tiltag har vi haft :
- Fællestræning m/Jakob
- Vi havde besøg af Jørgen Nielsen, som fortalte om de nye golfregler.
- Udflugt til Blokhus.
- Matchen mod Brødrene, som desværre igen i år endte med et nederlag,       MEN knebent, de vandt med et gennemsnit i point med 26 mod vores 25.
- Vi har fået taget et stort fælles billede af alle Slotssøstrene, det ville Inge     gerne have til brug på selve golfklubbens hjemmeside. Vil man se flere       billeder har Susanne lagt mange billeder ind på vores egen hjemmeside.    (Tryk 2 gange på velkommen)

Vi startede denne sæson med den årlige juleturnering, hvor vi ikke kom ud og spille p.g.a. frost, det leder mig så hen på vores næste match som jo er Juleturneringen. Den har vi den 26. november, mere om den på vores hjemmeside når vi kommer dertil. Så hold øje med den.

Med denne generalforsamling slutter vores sæson. I må selvfølgelig gerne fortsætte med at spille hver tirsdag, men der er ikke reserveret tid, og heller ikke lavet hold, det må I selv gøre. I skal heller ikke mere aflevere scorekort i postkassen.

Jeg vil slutte med at sige tak til :
Jakob fordi han har stået til rådighed med at lave træningshold.
Tak til Inge for ALTID stor hjælpsomhed når vi har brug for det. Og som I kan se i regnskabet har hun fået en lille erkendtlighed for det.
Tak til Keld for god mad og godt samarbejde.
Tak til alle jer for stor opbakning i vores arbejde, og for at møde op til vores arrangementer.
Til sidst, men ikke mindst stor tak til jer 3 i bestyrelsen, for et utroligt godt samarbejde. Jeg fortsætter i bestyrelsen, og heldigvis skal jeg beholde Susanne. Vi to vil sammen med 2 nye forsøge at løfte det tunge ansvar det bliver, uden jer to Synøve og Kitte. Men vi bliver nødt til at sige farvel og tak for denne gang, og derfor har vi købt lidt godt til ganen til at forsøde jeres tilværelse.

Dette var ordene fra mig
Hanne Hemmingsen

Pkt. 3. Aflæggelse af regnskab
Ad. 3: Regnskabet for i år og sidste år blev omdelt før mødestart. Det var behørigt underskrevet af kasserer og revisor.
Kassereren, Synøve P, gennemgik indtægter og udgifter samt status. Årets resultat viser et underskud på 3.357,57 kr. Kassebeholdningen udgør pr 30/9-19 en positiv saldo på 13.100,37 kr.
Underskuddet forsvares af bestyrelsen som værende okay, idet den pæne kassebeholdning skal komme medlemmerne til gode. Det er f.eks også derfor vi i dag på årets GF har valgt at betale både mad og 1 genstand til hver, så længe det er forsvarligt at gøre dette. De medlemmer der deltager i klubbens arrangementer, får på den måde glæde af de gode overraskelser.
Carol regnede dog hurtigt ud, hvis vi bruger 3000kr. om året af overskuddet – så kan beholdningen snart forsvinde. Det er bestyrelsen opmærksom på!
Mht. vores formue havde Ulla Ejsing ønske om en ekstra udflugt om året.
Dirigenten noterede sig dette, men pointerede at det var et forslag der ikke kunne komme til afstemning/vedtages på GF. Bestyrelsen tager forslaget med ifm. planlægningen.
 
Pkt. 4. Indkomne forslag
Ad. 4: Dirigenten konstaterede at ingen forslag var indkommet.
 
Pkt. 5. Fastsættelse af kontingent.
Ad. 5: Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på 300 kr. Dette blev vedtaget.
 
Pkt. 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
Ad. 6: Kitte og Synøve går ud efter 2 år. Formanden takkede for godt samarbejde i årets løb, og
overrakte lækkert chokolade fra Sæby Kaffe og Chokoladebutik.
Dirigenten fortalte at bestyrelsen har 2 forslag, Inge Lise Mortensen og Maja Pape, som gerne vil stille op. Desuden spurgte hun om der var andre forslag. Det var der ikke og de 2 blev valgt.
Velkommen til Inge Lise og Maja til et par år med spændende, hyggelige og interessante opgaver for os slotssøstre.
Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand, Hanne Hemmingsen
Kasserer, Inge Lise Mortensen
Turneringsleder: Susanne Løøw
Turneringsleder: Maja Pape
 
Pkt. 7. Valg af revisor: Ad 7: Hanne Rohlèn ønskede genvalg, og blev valgt.
 
Pkt. 8. Eventuelt
Ad. 8: Dorte Sander havde spørgsmål til, om ikke vi plejer, fortsat at aflevere kort i postkassen, for
perioden 1/10 til juleafslutningen 26/11?
Spilleudvalget kunne fortælle, at det besluttede bestyrelsen allerede sidste år at sløjfe.
Altså – at sæsonen slutter med GF, og egentlig starter igen med Juleafslutningen.
Der er altså ingen faste spilletider forbeholdt os fra nu og indtil april. Vi booker selv i Golfbox.
Kitte takkede Merethe for hendes hurtige reaktion, da Kitte for nylig fik det dårligt på hul 2, og ville tage hjem.
Merethe kvitterede med at minde os alle om – at vi skal være opmærksom på – agere – og tage det alvorligt, hvis vi oplever en spiller får det dårligt. Vi har jo en hjertestarter hængende på klubhusets ydervæg ved siden af hoveddøren. Og hvis ikke du allerede har den APP på tlf. der hedder 112, kan den gratis downloades på APP-STORE, hvilket vi anbefaler.
Ingrid Donskov bad om ordet, og takkede for mange dejlige år som medlem af Slotssøstrene. ”Pas på vores dejlige bette klub”. Hun trækker sig nu fra golfen, og som hun siger ”man skal lytte til sin krop”
og at tiden nu er til at finde andre sjove aktiviteter.
 
Efter Gf. spiste vi en dejlig velsmagende middag, som Keld havde kreeret til os.
 
Dagen sluttede med at Inger Jensen i dagens anledning, havde bagt de dejligste sukkerkringler, som blev budt rundt. De var simpelthen ikke til at stå for…så mon ikke der var flere der havde fingrene i
kagedåsen, mere end èn gang i dag 😊😊
Referent Synøve P
 
 
Referat fra GF 2/10-2018 Slotssøstrene
1. Valg af dirigent

Ingrid Donskov modtog valg, og styrede os godt igennem mødet

2. Formandens beretning
 
Formandens beretning til slotssøstrenes generalforsamling d. 2. Okt. 2018.

Slotssøstrenes bestyrelsen vil gerne sige tak for sæson 2018.
Vejrmæssigt kan vi kun sige, at det har været en kanon sæson.

Vi er 69 medlemmer i klubben. Det er ret godt gået.
Jeg synes vi har en virkelig hyggelig klub og det viser sig også, at vi gennemsnitlig er over 50 spillere på banen om tirsdagen.
Det er rigtig flot.

Af tiltag i klubben, har vi i år haft:
Fællestræning v/Jacob.
Besøg af Thile briller. Vedr. Golf-solbriller.
Udflugt til Hals. En rigtig hyggelig tur, hvor bestyrelsen valgte at lade klubkassen give et tilskud i form af: Klubkassen betalte maden.
Matchen med brødrene, som desværre også i år gik af med sejren.

Der er mange medlemmer som i år har fået et nyt hcp.
Det har måske gjort lidt ondt på nogen, men heldigvis spiller vi EDS hver gang, som jeg fornemmer, der er stor tilfredshed med.

De seneste matcher har matchledelsen derfor vurderet, at der pga. de store hcp. Reguleringer var berettiget til, at dele os op i 4 rækker, nemlig en:
A-række, som går fra hcp. 0-28
B-række, som går fra hcp. 28,1-33,0
C-række, som går fra hcp. 33,1-op
Og en 9 hullers række.

Det kan selvfølgelig laves om hen af vejen, alt efter hvor mange der spiller.

Vi startede denne sæson med den årlige julematch. De som har lyst til at fortsætte med at spille om tirsdagen, må selv stille holdene og vi slutter året som vanligt med en julematch som i år er, tirsdag d. 27.nov.
Husk, at her skal I tilmelde jer på vores hjemmeside. Hold hen af vejen øje med hjemmesiden.

Jeg vil slutte med at sige tak til:
Jacob, fordi han har stået til rådighed med at lave fællestræning.
Tak til Inge for altid at være behjælpelig når vi havde brug for det.
Tak til Keld for god mad gennem hele sæsonen.
Tak til jer alle for jeres støtte og opbakning i vores arbejde.
Og ikke mindst, en stor tak til bestyrelsen, for et utroligt godt samarbejde.
Det har været rigtig hyggeligt at arbejde sammen med jer og lære jer at kende på et lidt tættere hold.

                                             Lisbeth Bertelsen
 

3. Aflæggelse af regnskab:

Årets resultat viser et underskud på – 738,06. Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag: Der var ingen.

5. Fastsættelse af kontingent

Kassereren anbefalede at bibeholde det årlige kontingent på kr. 300,00. GF var enig.

Kassebeholdningen, som ult. året udgør ca. 9- 10.000 kr blev af kassereren lagt op til diskussion. Hvad skal vi evt. gøre med dem?
Der var ikke forslag om at bruge mere på en ekstra golftur eller fest, men GF gav udtryk for, at det også er rart at have lidt stående til f.eks. små overraskelser i det daglige til f.eks. gratis mad eller drikkevarer, som vi f.eks. har fået til denne GF. Eller evt. en gratis omgang golfkursus hos Jakob. Der var delte meninger, men alle synes til gengæld at et arrangement v/ Jørgen Nielsen, med gennemgang af de nye regler, der træder i kraft fra nytår er en god ide. I øvrigt bliver der udstedt en ny regelguide… måske endda en quickguide og en mere fyldestgørende. Vi ved ikke præcist hvad det bliver. Men nu har vi hørt medlemmerne, og så vil den nye bestyrelse gøre sit bedste, og beslutte hvad der skal arrangeres i det kommende klubår.

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Susanne Løøw og Hanne Hemmingsen blev valgt for 2 år.
Vi byder dem velkommen.

Efter GF konstituerede bestyrelsen sig:
Formand: Hanne Hemmingsen
Kasserer/sekretær: Synøve Petersen
Turneringsleder: Kitte Walsted
Turneringsleder: Susanne Løøw

7. Valg af revisor: Hanne Rohlén (genvalg)
Suppleant: Ellen Pedersen

8. Evt.
a. Et medlem ytrede, at det var lidt træls på vore Spil&Spis-dage, at ikke alle der spiller - også deltager i spisningen.
A1. Bestyrelsen har hidtil ikke set det som et problem, at der f.eks kan være frafald til at spille på dagen, og evt. kun komme og spise. Men hvis det bliver et stort problem, kan det selvfølgelig komme på tale at ændre på konceptet.
b. Og der kom forslag om at de der kun spiller 9-huller, skal score et vist antal point for at få præmie.
B1. I dag er det den højeste score der vinder en 2 præmie (50kr). Bestyrelsen har haft den indstilling, at for os alle, kan der komme en dag, hvor vi måske ikke kan klare at gå mere end 9 huller. De spillere er stadig velkommen i Slotssøstrene, og betaler jo samme kontingent. Derfor mener vi der skal være præmie til den bedste score på dagen.
Der var i øvrigt stor ros til Keld, og tilfredshed med dagens lækre frokostbuffet med øl, vin eller vand efter eget valg. Og kaffen med Kittes velsmagende, hjemmebagte småkager blev nydt i den lune café.
 
for referat
Synøve Petersen
Generalforsamling Slotssøstrene 3. oktober 2017

Valg af dirigent: Ingrid Donskov.

Formandens beretning ved Dorte Sander

Bestyrelsen vil gerne sige TAK for en god sæson - 2017.

Vi er nu 69 medlemmer, der er kommet tre nye medlemmer til i sommerens løb.
I snit har der været 40 spillere på banen hver tirsdag.

I løbet af sæsonen har vi haft nogle arrangementer, der efterhånden ligger fast:

Fællestræning med Jacob og Jan.

Turen med Slotsbrødrene gik til Brønderslev.

Slotssøstrenes tur gik til Dronninglund.

Pokalmatchen med Slotsbrødrene.

Vi har haft besøg af Anders fra Benefit.

Vi har fået lavet et billedgalleri af alle Slotssøstrene.

TAK til Jacob og Jan for god hjælp i årets løb.
TAK til Inge for stor imødekommenhed og til Kjeld for fin servering i årets løb.

TAK til bestyrelsen for et fantastisk samarbejde.

Jeg har været utrolig glad for mine 2 år i bestyrelsen.
Formandens beretning blev godkendt.

Aflæggelse af regnskab ved Anne Marie Gadensgaard
Regnskabet viser et overskud på 3.876,47 kr.

Regnskabet godkendt.

Fastsættelse af kontingent: 300 kr.

Forslag fra bestyrelsen:
Der spilles EDS hver gang, - tirsdage.
Skriftlig afstemning:
34 stemte ja, en blank og 15 stemte nej.
forslaget blev dermed vedtaget.

Valg af to nye bestyrelsesmedlemmer:
Valgt blev Synøve Petersen og Kitte Waldsted.

Valg af revisor:
Hanne Rohlén blev genvalgt


Maja og Lisbeth takkede Dorte og Anne Marie for deres arbejde i bestyrelsen og de fik hver vin og chokolade
Generalforsamling tirsdag den 4. oktober 2016

Bestyrelsen konstituerede sig den 4. oktober 2016

Formand: Dorte Sander

Kasserer/sekretær: Anne Marie Gadensgaard

Turneringsleder: Maje Chemnitz

Turneringsleder: Lisbeth Bertelsen

Valg af dirigent:

Kitte Walsted modtog valg som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt I henhold til vedtægterne.

Bestyrelsens beretning:

Slotssøstrenes bestyrelse vil gerne sige tak for sæsonen 2016.

Det er utroligt så hurtigt et ”golfår” kan gå !!

Vi er 57 medlemmer og gennemsnitlig har vi hver tirsdag været 35 ude og spille. Vi har været fra 23 til 45!!! – der har afleveret scorekort.

Vejrguderne har i den grad været med os i år – hvornår har vi sidst oplevet sådan en august / september? - For 123 år siden siger statistikken.

Vi har haft de sædvanlige arrangementer i løbet at sæsonen:

• Slotssøstrenes tur til Hirtshals – lige ved at komme torden; men det blev heldigvis ude over havet. Fantastiske stjerneskud til frokost.
• Besøg af apotekeren og af hjerteforeningen der underviste i hjertestarter
• Turene med Slotsbrødrene var i år til Brønderslev og Hjørring. Dejlige ture med godt vejr – vi kunne let have været mange flere!!!
• Pokalmatchen foregik i strålende efterår/sommervejr – desværre ikke med det resultat vi håbede på.

Vi har også forsat de nye tiltag:

• Heksematchen med ”kosten”
• Nye matchformer den første tirsdag i måneden: rød bold – kun 5 jern /køller – blå tee m.m.


Jacob og Jan afholdt igen i år ”genopfrisknings” kurser Tak for det.

Tak til Inge for altid at stå til rådighed med hjælp.

Tak til Keld for god mad gennem hele sæsonen.

Endelig en tak til alle i bestyrelsen.

Jeg har været utrolig glad for mine år i bestyrelsen – mon ikke også det gælder for Tove.

Ulla Ejsing.

Bestyrelsens beretning godkendt.

Aflæggelse af regnskab ved Anne Marie Gadensgaard.

Regnskabet godkendt.

Anne Marie redegjorde for, hvad vores 300,-kr blev brugt til.
Hvis vi bliver færre medlemmer, bliver der også færre penge til præmier.

Rettidigt indkomne forslag

Ingen indkommende forslag.
Ingen forslag fra bestyrelsen.

Fastsættelse af kontingent
Uændret contingent – 300,-kr årligt

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer I henhold til vedtægterne:
Lisbeth Bertelsen og Maja Chemnitz

Valg af revisor
Hanne Rohlén blev genvalgt.

Eventuelt
Anne Marie takkede Tove og Ulla for deres arbejde I bestyrelsen og overrakte en flaske til hver.
Bestyrelsen konstituerede sig den 9. november 2015.

Formand: Ulla Ejsing

Kasserer: Anne Marie Gadensgaard

Turneringsleder: Tove Dahl

Turneringsleder: Dorte Sander


Referat af Generalforsamlingen i Slotssøstrene - Sæby Golfklub den 6. oktober 2015.

1. Valg af dirigent.
Ingrid Donskov modtog valg som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne

2. Bestyrelsens beretning.

Slotssøstrenes bestyrelse vil gerne sige tak for sæsonen 2015.

Vi er 61 medlemmer og gennemsnitlig har vi hver tirsdag været 30 ude og spille – det er med de tirsdage hvor det bare har stået ned i stænger.
Der blev indleveret fra 3 til 46 scorekort!!!

Jeg må indrømme, at det ikke er de bedste forbindelser, vi har haft med vejrguderne i år.

Vi har haft de sædvanlige arrangementer i løbet at sæsonen:

• Julefrokost – lidt alternativ italiensk inspireret.
• Slotssøstrenes tur til Hvide Klit. Ingen regn men vind. Heldigt at vi fik noget at spise – det var i hvert fald frisklavet.
• Turene med Slotsbrødrene var igen i år til Sindal og Frederikshavn. I Sindal regnede det fra det 2. til det 18. hul – alle var godt våde.

Vi har også lavet nogle nye tiltag:

• Heksematchen St. Hans aften med ”kosten”
• Nye matchformer den første tirsdag i måneden: rød bold – kun 5 jern /køller – blå tee m.m.

Jeg vil gerne takke alle Slotssøstrene for opbakningen ved Pink Cup. Vi indsamlede kr. 7200 – rigtig godt gået.
Tak til Jacob for at sponsorere startpakken.

Pokalmatchen med Slotsbrødrene var igen i år en succes. 62 spillede og spiste. Desværre tabte vi; men vi prøver igen næste år.

Jacob og Jan prøvede igen i år at lære os lidt om golfspillet. Tak for det.

Tak til Inge for altid at stå til rådighed med hjælp.

Tak til Keld for god mad gennem hele sæsonen.

Endelig en tak til alle i bestyrelsen. Vi har suppleret hinanden fint og er ked af, at skal sige farvel til Kitte og Grethe; men glæder os til at få 2 nye på holdet.
Ulla Ejsing.

Formandens beretning godkendt.

3. Aflæggelse af regnskab ved Grethe Hillerström
Regnskabet godkendt .

4. Ingen indkomne forslag.
Ingen forslag fra bestyrelsen

5. Fastsættelse af kontingent.
Uændret kontingent - 300 kr. årligt

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i henhold til vedtægterne.

Nye bestyrelsesmedlemmer:
Dorte Sander og Anne Marie Gadensgaard.

7. Valg af revisor.
Hanne Line Rohlen blev genvalgt.

8. Eventuelt.
-Tydeliggørelse af vedtægterne på hjemmesiden.

-Starttiderne blev diskuteret.
Holdprogrammet skal evt. tilrettes

Tove Dahl overrakte en erkendelse til Grethe og Kitte for deres arbejde i bestyrelsen.
Generalforsamling i Slotssøstrene den 1.oktober 2013.

1. Valg af dirigent:

Ingrid Donskov vælges.

2. Formanden’s beretning om det forløbne år:

Sæsonstart d. 2.april 2013.
En fin sæson med mange solskins- og få regnvejrsdage.
Tak til Else Marie for velvillig assistance som altid og til Keld for lækker mad.
Vi startede med morgenkaffe den 26.03.2013.
Vi er blevet flere i år, 64 medlemmer mod 58 sidste år og vi har gennemsnitligt været 45 spillere på banen hver uge.
Vi har haft 3 udematcher, de 2 med slotsbrødrene i hhv. Øland 12.juni og Sindal 14.august. Vores egen udflugt gik til Frederikshavn Golfklub 1.august. Desuden havde vi en hjemmefællesmatch med slotsbrødrene den 10.september.
Jacob og Jan har som vanligt givet fælles undervisning. Det har været rigtig godt.
Vi fortsætter med at spille hver tirsdag formiddag. Man melder sig til på nettet indtil vores julespil med efterfølgende frokost tirsdag 26.11.13.
Jeg vil takke alle for den tillid I har vist mig, med en særlig tak til Inger, Maja og Elin for en fornøjelig sæson, med humør og positiv indstilling.
Birgit Mathiassen
3. Aflæggelse af regnskab ved Inger Jensen

Regnskabet godkendt ved revisor Karen M.Jensen
4. Rettidige indkomne forslag:

Ingrid Donskov’s rettidige indslag fra 03.09.13 angående gavepolitik. Der blev ivrigt diskuteret, konklusionen blev, at bestyrelsen alene afgør, hvornår man skal sende en hilsen til en slotssøster, der er syg. Dog blev det pointeret, at øvrige slotssøstre skulle informere bestyrelsen, hvis de havde kendskab til et sygdomstilfælde.
5. Fastsættelse af kontingent.

Ændring af kontingent: kr. 300,- årligt.
6. Valg af 2 nye bestyrelsesmedlemmer.

Inger Jensenafgår
Birgit Mathiassen afgår
Nye medlemmer blev Grethe Hillerstrøm og Kitte Walsted.
7. Valg af revisor:

Ulla Ejsing.
8. Evt.

Birgit og Inger takkede for de to år de har været med i bestyrelsesarbejdet. Begge to har haft en positiv oplevelse.
Derefter overrakte Elin og Maja et gavekort med stor tak for deres indsats i bestyrelsen.
Eds blev diskuteret. Der blev foreslået, at når man lavede over 36 point skulle man reguleres (men det er op til hver især).
Der blev foreslået, at til den nye sæson skulle der spilles i A og B række.
Der blev foreslået, at de piger med høj handicap måske kun skulle spille 9 huller og spille kaninmatch om aftenen.
Tak til Bodil Gjøderum for de flotte vindruer, vi nød under generalforsamlingen.


ref. Elin Brøcher 1.oktober 2013.Bestyrelsen har konstitueret sig som flg.:

Formand Elin Brøcher 98 46 23 63 / 61 78 23 63 bedsteelin@yahoo.dk

Kasserer Grethe Hillerstrøm 20 47 70 27 – 270552@live.dk

Turneringsleder Maja Chemnitz 50 49 55 29 – majapeter@mail.dk

Turneringsleder Kitte Walsted 22611303 – ktwalsted@gmail.com
Generalforsamling i Slotssøstrene den 2.oktober 2012.

1. Valg af dirigent:

Ingrid Donskov vælges.2. Formanden’s beretning om det forløbne år:

Sæsonstart d. 27.03.2012.
Dette var året med nye handicapregler. Det satte grå hår i hovedet på mange indtil vi fandt ud af, at det hele var ret enkelt.
Det var også året, hvor alle fik en ny regelbog, og reglerne har været diskuteret på livet løs.
Vi startede med morgenkaffe den 27.03.2012.
Vi er blevet færre i år, 58 medlemmer mod 62 sidste år og vi har gennemsnitligt været 32 spillere på banen hver uge mod 39 sidste år. Måske skyldes det den regnfulde sommer.
Vi har haft 3 udematcher, de 2 med slotsbrødrene i hhv. Aars 20.06.2012 og Hjørring 15.08.2012. Vores egen udflugt gik til Hvide Klit 11.05.2012. Desuden havde vi en hjemmefællesmatch med slotsbrødrene den 04.09.2012.
Jacob og Jan har som vanligt givet fælles undervisning. De er bare gode.
Vi fortsætter med at spille hver tirsdag formiddag. Man melder sig til på nettet indtil vores julespil med efterfølgende frokost tirsdag 04.12.2012.
Jeg vil takke alle for den tillid I har vist mig, med en særlig tak til de dejlige folk jeg har været i bestyrelse med.
Lene Keppie3. Aflæggelse af regnskab ved Inger Jensen

Regnskabet godkendt ved revisor Karen M.Jensen


4. Rettidige indkomne forslag:

Ingen


5. Fastsættelse af kontingent.

Uændret kontingent: kr. 250,- årligt.


6. Valg af 2 nye bestyrelsesmedlemmer.

Lene Keppie afgår
Inger Olsen afgår
Kirsten Møller afgår
Nye medlemmer blev Elin Bröcher og Maja Chemnitz.
7. Valg af revisor:

Karen M. Jensen blev genvalgt.
8. Evt.

”VI GJORDE DET S..” – sådan lød det fra Inger O, som derefter takkede på afgående bestyrelsesmedlemmers vegne for de to år de har været med i bestyrelsesarbejdet. Alle tre har haft en positiv oplevelse.
Derefter overrakte Inger J. og Birgit M. blomster til Lene – Inger og Kirsten med stor tak for deres indsats i bestyrelsen.


ref. Birgit Mathiassen 2.oktober 2012.
 
INDKALDELS TIL GENERALFORSAMLING I SLOTSSØSTRENE – TIRSDAG D. 3. OKT. 2017

1. VALG AF DIRIGENT
2. BESTYRELSENS BERETNING OM DET FORLØBNE ÅR V/ FORMANDEN
3. AFLÆGGELSE AF REGNSKAB, UNDERSKREVET AF KASSERER OG REVISOR
4. RETTIDIGT INDKOMNE FORSLAG
5. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT
6. VALG AF 2 BESTYRELSESMEDLEMMER
7. VALG AF REVISOR
8. EVENTUELT


UNDER EVENTUELT KAN DER IKKE SÆTTES FORSLAG UNDER AFSTEMNING.

AFGØRELSER PÅ GENERALFORSAMLINGEN SKER VED SIMPEL MAJORITET.

FORSLAG DER AF MEDLEMMER ØNSKES BEHANDLET PÅ GENERALFORSAMLINGEN, SKAL VÆRE BESTYRELSEN/FORMANDEN IHÆNDE VIA BREV ELLER E– MAIL SENEST 14 DAGE FØR
GENERALFORSAMLINGEN