Klub / Klubbens regler og vedtægter

Klubbens regler og vedtægter

Vedtaget og gældende fra 26.09.2015

Klubbens navn er "Den Danske Ravklub"
i internationalt sammenhæng bruges navnet "The Danish Amber Association (DAA)".
 • Klubbens formål er at virke som et samlingssted for folk med interesse for rav. Deruover også at højne og udvikle medlemmernes viden samt udbrede et kendskab til rav.
 • Klubben optager alle interesserede som medlemmer uanset nationalitet.
 • Det er på ingen måde et krav, at man har et foregående kendskab til rav, dets historie eller dets inklusioner.
 • Hvis et medlem misbruger interne oplysninger, spamer eller chikanerer andre medlemmer, udfører eller medvirker til forfalskning af rav, dets inklusioner eller et bevidst salg af rav med falske oplysninger, så vil det pågældende medlem blive permanent ekskluderet fra klubben.
 • Ravklubbens logo er forbeholdt medlemmer af klubben og må bruges af medlemmer til at vise ens medlemsskab. Derudover må det bruges af andre alene til at reklamere for klubbens eksistens.
 
Ledergruppen og struktur                                                                             
Valg til klubbens ledergruppe forudsætter, at medlemmet har varigt opholdstilladelse i Danmark.

Ledergruppe består af tre medlemmer, som er valgt på det årlige ordinære klubmøde. Ledergruppen konstituerer sig selv som: formanden, næstformanden og kassereren. Disse personer er også gruppens officielle ansigt udadtil. Specifikke aftaler/opgaver aftales med ledergruppen internt.

Klubben tager udgangspunkt i en upolitisk demokratisk flad lederstruktur. Alle medlemmerne har på årsmødet, en lige demokratisk indflydelse på den interne udvikling og klubbens fornyende proces. Hvis en situation kræver en hurtig afgørelse, så har ledergruppen en special tilladelse til at foretage en demokratisk intern afstemning og vedtage en beslutning/træffe en afgørelse uden om medlemmerne.

Ledergruppens medlemmer er på valg hvert år. Såfremt et medlem af ledergruppen i en valgperiode ønsker at forlade gruppen, udpeger det afgående medlem sin efterfølger, der efter ledergruppens samlede enighed og tilkendegivende accept af den udvalgte, frivilligt påtager sig det afgående medlems opgaver indtil næste ordinære klubmøde. Hvis der ikke er bred enighed om efterfølgeren, så vil den pågældende efterfølger ikke kunne indtræde på posten, og der skal vælges en ny. 

En enig ledergruppe kan indkalde til ekstraordinært klubmøde. Ligeledes skal der afholdes ekstraordinært klubmøde, når 40% af medlemmerne skriftigt giver udtryk herfor. Dagsordenen skal være motiveret.

 
Kontigent                                                                                                       
Det årlige kontingent er baseret for en enkelt person.
Ægtepar samt parforhold skal betale samme kontingent som en enkelt person.

Ved ikke rettidigt indbetalt kontingent fortabes medlemsskabet af klubben, indbetalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse, som skal ske skriftligt til ledergruppen.

Indkaldelse til klubbens ordinære møde skal ske mindst 14 dage før mødet afholdes. Indkaldelsen skal være skriftlig og årsregnskabet vedlægges.

Indkomne forslag skal være ledergruppen i hænde mindst 8 dage før det ordinære klubmøde.

Klubbens indtægter og udgifter skal balancere. Klubben må ikke blive formuende, det vil sige, at formuens størrelse ikke må overstige de samlede udgifter for et år. Hertil medregnes dog ikke modtagne fondsmidler, som endnu ikke er anvendt til deres formål. Hvis der forefindes et overskud ved årets afslutning, og der samtidig foreligger et konkret projekt, så kan klubbens bestyrelse vedtage at øremærke beløbet til projektet og overføre det til næste års regnskab.

Misbrug af klubbens midler medfører erstatningsansvar overfor klubben.

 
Opløsning af klubben                                                                                  
Ved opløsning af klubben skal mindst 75% af medlemmerne skriftligt give tilsagn herom. Ledergruppen forestår afviklingen af klubben. Hvis der ved klubbens opløsning forefindes en positiv kassebeholdning, tilfalder dette en organisation eller et formål, der vælges ved simpelt stemmeflertal blandt medlemmerne.
 
Ordinær dagsorden for et klubmøde:
 1. Valg af ordstyrer samt referent.
 2. Lederens årsberetning, herunder sager.
 3. Godkendelse af udsendt årsregnskab.
 4. Valg af ledelse, i alt tre medlemmer.
 5. Indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af næste års kontingent.
 7. Mødested og tid for næste års ordinære klubmøde.
 8. Eventuelt.
 
Siden beskyttes af Creative Comment/ CC BY-NC-ND 4.0. Indhold må under ingen omstændigheder kopieres, ændres eller bruges uden at kontakte klubben.