Bookmark and Share     Sitemap    

Killingernes opvækstvilkår
Fodring af hunkatten undergraviditeten:  Jeg starter med kost som er særlig egnet til gravide katte inden jeg aner om hun er med killinger eller ej, fordi det er på dette tidspunkt alle killingernes organer dannes og hvis jeg først begynder når jeg kan spotte den store mave og de røde patter kan det være for sent. En drægtig hunkat har altid adgang til frisk ophældt mad og vand.
 
Hunkattene sover som reglen meget. De er rolige og vil helst spise, sove og spise. Mine katte er ude i løbegård hver dag hele året. Det er mine drægtige hunkatte også. En regelmæssig hverdag er vigtig. Jeg mener også at motion er vigtig for drægtige hunkattes sundhed og velbefindende. Turen i løbegården har altså flere formål.
 
Da jeg selv har både hun og hankat ved jeg altid hvornår de små kan ventes.
Jeg bruger en papkasse til fødekasse. Bliver den blodig under fødslen kasseres den blot. Klædet i kassen skiftes flere gange under fødslen og ofte de første dage. Vask tøjet i koldt saltvand og derefeter normal kogevask. Du har nu helt  rene klæder til næste fødsel.
Killingerne bliver født i badeværelset. Der står de til de er ca. 8 dage. På det tidspunkt vil mormis gerne have dem flyttet og så flyttes de ud i køkkenet. De andre katte har ikke opholdstilladelse i fødestuen.
 
Fra killingerne bliver født tages de nensomt op og kæles med. Det betyder at de i løbet af et par dage reagerer på mig som de gør på deres mor. Jeg tillader kun besøg i fødestuen sammen med mig. Jeg vejer killingerne dagligt den første tid. Derved kan jeg se om alt er som det skal være. Er der knaphed på gode patter eller mange killinger spiser de i hold. det er vigtigt at mormis kommer i gang med at spise. Jeg serverer små potioner af alt muligt de første dage. Tørkost lægger jeg i et hjørne af kassen. Kattene får normalt ikke mælk men når jeg har nyfødte killinger får hunkattene mælk. Det vil de gerne drikke. Vand lader de bare stå.
 
Når killinger er ca. 3 uger rykker de ind i kravlegården. Der er kun lige plads til mormis, kilingerne, madskål, vandskål og toilet. Pladsen til at lege på fremkommer ved at mormis holder siesta uden for kassen.
Jeg vælger en papkasse som er så høj at de ikke kan kravle ud før end de er blevet et par uger ældre. Har senere købt en fin rund kravlegård med låg af net. Når de ikke er til at holde inde mere bliver de sluppet løs. Den første tid holder jeg øje med om de går pivende rundt. Gør de det bliver de sat op i en kattebakke. De vil på dette tidspunkt være renlige blot de lige kan finde bakken når de bliver trængende.
Er det sommer vil de på dette tidspunkt komme i løbegården når de skal være alene hjemme.
Jeg kæler ofte med killingerne. Husker at kæle med dem alle hver gang. Tager jeg kun dem jeg syntes bedst om kommer jeg måske til at overse den samme hele tiden.
Når killinerne er ca. 10 uger behandles de mod lopper og orm. 11 uger gamle får de deres første vac. og sundhedseftersyn. Der er nu klar til at flytte hjemmefra 12 uger gamle.
 
Ofte har den nye familie fulgt deres nye killing i flere uger og har været på besøg flere gange. Bliver mine killinger hos mig efter de er 12 uger får de sund varieret mad, og 2. basisvac bliver givet ca 4 uger efter den første.
 

The dayly life of the kittens

Feeding of the queens during pregnancy: the queen get kitten food, one day old chicks, canned food as a main diet. I start with the diet before I recognize weather she is with kittens or not, because it is at this point all the kitten´s organs are formed and if I only start when I can spot the big belly and red teats it may be too late. A pregnant female always has access to fresh food.

 

The pregnant queens sleeps a lot. They are quiet and prefer to eat, sleep and eat. My cats are out in the run every day throughout the year. It is my pregnant females too. A regular working day is important. I also believe that exercise is important for pregnant females health and wellbeing. The trip in the run has thus several perpases.

Since I have both female and male, I always knows when the kittens can be expected.

I use a cardboard box as deliverybox. Will the blood during labor make it durty I simply throug it out and find a new one at the supermarket. Cloth in the box will be changed several times during labor and often the first days. Wash clothes in cold salt water and then with normal boiling wash. Then you have completely clean clothes for the next birth.

The kittens are born in our bedroom next to my bed. Here they stays untill they are about 8 days. At that moment, the queen would have them moved and then I move them under a chair in a corner of the bedroom. The other cats are not allowed into the delivery room. The Queen is allowed to come on short visits in the rest of the house.

From the day the kittens are born I take them up and cuddle them gently. This means that, in a few days, they are responding to me as they do to their mother. I do not allow visitors to take them up and short stay in the bedroom only happens with me. I weigh the kittens daily for a while. If they do not put on weight I know something is wrong. If there are few good nippels or many kittens they do not eat at the same time all of them. It is important for the queen to get started eating. I serve small potions of all sorts in the first days. I put dry kittenfood in a corner of the box. The cats are not usually getting milk but when I have newborn kittens the queen gets milk. They will like to drink it. Water they just leave untuched

When kittens are about three weeks they enter the livingroom in a reasonably big box. There is barely room for the queen, kittens, bowl, water bowl and toilet. Space to play on is obtained by the queen having siesta outside the box. Now everyone who cares and are allowed to greet the small ones.

I chose a cardboard box which is so high that they can not crawl out untill they are a couple of weeks older. When they are not to stop anymore, I let them run throughout the house. The first time I keep track of whether they go miaving around. If they do they will be put up in a litter tray. This will teach them to use the toilet. The toilet must just be right were the kitten is when it is needed.

Is it summer they will be placed in the catrun when they have to be home alone.

I spent time often with the kittens. I remember to cuddle all of them every time.

When the kittens are approx. 10 weeks they are treated against fleas and worms. 11 weeks old they will get their first vac. and health inspection. They are now ready to leave home. Often, the new family has followed their new kitten for several weeks and have visited it several times. Are they still here after 12. week they will have there 2. vac at 15 weeks.

In all my litters some has been with us for sevaral month before they leave home. Like now. I have 2 lovely girls 6 month old. I love these exstra weeks/month as I love my babies and love to spend time with them.

 

 

.
  Krista Nielsen | Pilekrogen 20, Haastrup, 5600 Fåborg - Denmark | Tlf.: 57600334 | babettesnorskeskovkat@yahoo.com