Om Forsamlingshuset / Foreningens Vedtægter
 §1. Institutionen Kvislemark Forsamlingshus er en selvejende institution med hjemsted i Kvislemark gl. sogn, Næstved Kommune, Region Sjælland. Institutionens formål er at have et hus, hvor egnens beboere kan samles, til kulturelle og andre for beboerne almennyttige anliggender. Huset kan kun benyttes med bestyrelsens tilladelse, priser og betingelser bestemmes af bestyrelsen
 
§2. Institutionen ejer ejendommen, matr.nr. 22c af Kvislemark By med bygninger, bohave og beplantning.
 
§3. Forsamlingshusets drift gennemføres ved indtægt ved udleje af lokaler, ved frivillige bidrag fra kredsen, foreninger og lignende, søgning af fondsmidler og ved evt. tilskud fra det offentlige. Et eventuelt overskud ved driften tilfalder institutionen.
 
§4. Der påhviler ikke medlemmerne nogen økonomisk forpligtigelse udover det betalte indskud, der ikke kan give medlemmerne ret til nogen del af institutionens formue eller til udbytte af nogen art, men alene adgang til at afgive stemme ved fremmøde på generalforsamlingen. Borgere og personer med tilknytning til Kvislemark, kan ved fremmøde deltage i generalforsamlingen, og er derfor også valgbare til bestyrelsen.
 
§5. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt. Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af marts måned. Vedtægten og tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse, findes opslået i huset Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1 Bestyrelsen aflægger beretning 2 Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 3 Valg af: A bestyrelsesmedlemmer og suppleanter B revisor 4
 
Eventuelt. Ekstraordinær generalforsamling, hvorom bekendtgørelse skal ske på samme måde, og med så lang varsel som muligt. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 14 dage, efter at 10 borgere har begæret dette skriftligt overfor bestyrelsen. Dagsorden udsendes samtidig med bemærkning om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.
 
§6. Generalforsamlingen foretager valg af bestyrelse og revisorer, ligesom alle spørgsmål af mere indgribende art for forsamlingshuset vil være at afgøre ved almindelig stemmeflertal.
 
§7. Den selvejende institution ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Medlemmerne vælges på generalforsamlingen ved almindeligt stemmeflertal. Hvert år afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer, første gang efter lodtrækning. Genvalg kan finde sted.
 
§8. Bestyrelsen der selv vælger sin formand, næstformand og kasserer, varetager de anliggender vedrørende institutionen, der ikke henhører under generalforsamlingen. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Bestyrelsen forpligter institutionen ved sin underskrift.
 
§9. Institutionens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Hvert år inden generalforsamlingen udarbejder kassereren driftsregnskab og status. Regnskabet skal forsynes med underskrift og revisionspåtegning af én af generalforsamlingen for 1 år valgt revisor. Genvalg kan finde sted. Revisionen skal være afsluttet hvert år inden generalforsamlingen, hvorefter det reviderede regnskab tilstilles bestyrelsens formand til forlæggelse på den førstkommende ordinære generalforsamling til godkendelse.
 
§10. Ændringer i vedtægten kan kun foretages når de vedtages på generalforsamlingen. Almindeligt stemmeflertal er gældende.
 
§11. Skulle forholdene stille sig således, at det bliver umuligt eller dog uønskeligt at fortsætte institutionens drift, kan 2 på hinanden følgende generalforsamlinger træffe bestemmelse om Forsamlingshusets ophør, i hvilket fald Forsamlingshusets formue skal anvendes til gavn for kulturelt arbejde for Kvislemark sogns beboere.
 
Kvislemark Forsamlingshus v/ Jan Kinnberg | Hindholmvej 40, 4262 Sandved - DK | Tlf.: 25298466 | jan.kinnberg@gmail.com