Om Forsamlingshuset / Referater

Referater

Generalforsamling i Kvislemark Forsamlingshus den 4.2-2014
hos Vagner Frederiksen & Vibeke Poulsen, Kvislemark.
Tilstede: Vibeke, Søren, Henrik, Ole og Vagner

Dagsorden:
1 Bestyrelsens beretning
2 Regnskab
3 Valg:
a: Bestyrelse
b: Kasserer
c: Bilagskontrollant
4 Eventuelt

Ad 1. Året 2013 er gået rimeligt. Der har været en del udlejninger, 12 i alt, og det er klart at antallet af udlejninger er steget efter at vi har fået renoveret køkkenet i 2012. det fremstår i dag som et brugervenligt rum, som man kan invitere lejerne indenfor i, med sikkerhed for at deres medbragte mad kan håndteres på en sundhedsforsvarlig måde. Der har ligeledes været ros for det nye køkken fra lejerne, og der har været stor tilfredshed med forholdene.
Set i lyset af forsamlingshusets økonomiske situation, vil det være på sin plads at de personer der har lagt penge ud i forbindelse med køkkenrenoveringen, får deres udlæg tilbage. Det drejer sig om følgende personer: Ole Larsen, Hans Sejersbøl, og Vagner Frederiksen.
Når foråret banker på, skal vi i gang med at renovere på og bag forsamlingshuset. Der bliver taget kontakt til entreprenør Claus Bruun, som har givet tilbud på at rette af og lægge dræn på bagsiden af huset, og derefter skal vi i gang med at renovere gavlen, som har det rigtig dårligt. Vi har fundet nogle nye mursten, og de gamle skal renses og sættes til side for at kunne genbruges andet steds på huset.
Når alt dette går i gang, vil der være behov for at bestyrelsen skaffer og hjælper til med at få arbejdet udført. Det er vigtigt at vi alle arbejder på fælles hammel, så der ikke står nogle enkelte tilbage med hele projektet.
Jeg har fået tilsagn fra Dennis og frue om at de gerne vil være med hvis det ellers kan passes ind i deres travle hverdag som værtshusejere.
Vores hjemmeside er begyndt at blive mere benyttet, og jeg kan se at der hele tiden er folk som kigger derind. Nogle kontakter ligeledes mig med spørgsmål om huset, samt leje af samme. Det er et godt tegn at brugerne nu kan finde os på nettet, hvilket tidligere har voldt problemer.
Udlejningerne kommer på hjemmesiden, når der er betalt depositum, og der kan kommende lejere af huset se om det er ledigt, når de evt. kunne tænke sig at lejen det.

Ad 2. Vi har i 2013 haft 12 udlejninger, samt der har været udlejet lidt borde og stole. Der har været holdt Sct. Hans fest, og denne genererede et overskud på ca. 1800,- kr. derudover har forsamlingshuset haft indtægter fra de fonde der er blevet søgt, Holsteinsborgfonden, Lions i Fuglebjerg, og Næstvedegnens Landbrugsfond, i alt kr. 35.000.
Derudover kommer der kr. 15.000 fra LAG midlerne. Beløbet deles mellem EU og Næstved Kommune.
Regnskabet blev gennemgået af formanden grundet kassererens ferie. Regnskabets nøgletal er:
Indtægter 45.093,13 kr.
Udgifter 8.636,31 kr.
Årets overskud 38.676,38 kr.
Formanden og kassereren arbejder stadig på at få Næstved kommune til at støtte os økonomisk.
Vi ønsker støtte til at dække de faste omkostninger der er i forbindelse med offentlige og halvoffentlige driftsudgifter, så som NK-Forsyning, Seas-NVE og Sandved Vandværk.
Det er sådan, at vores udgifter til de faste afgifter alene andrager kr. 4.836,47. Dette beløb, ansøger vi Næstved kommune om at dække, da det belaster vores økonomi voldsomt. Vi har søgt foretræde for kommunens kulturudvalg, for at forklare vores situation, med håbet om en bedre forståelse en vi tidligere har mødt, og forhåbentlig med det resultat, at vi får fat i et tilskud, som er særligt tiltrængt.
Regnskabet blev herefter godkendt af generalforsamlingen

Ad 3. Valg:
Til bestyrelsen valgtes Finn Olsen, Henrik Olsen, Ole Larsen
Bestyrelsessuppleant Jens Peter Eriksen
Kasserer Hans O. Sejersbøl (udenfor bestyrelsen)
Valgt som bilagskontrollant blev Vibeke Poulsen
Tilforordnet til bestyrelsen, Søren Lind, der står for udlejning af huset.

Ad 4. Der var intet til punktet, almindelig hyggesnak og kaffe.

Mødet sluttede i god ro og orden, og tak til Vibeke for den dejlige kringle, som hun havde bagt i dagens anledning.
Referent Vagner Frederiksen
 
Referat fra generalforsamling i Kvislemark Forsamlingshus
Tirsdag den 17. februar 2015.

Dagsorden:
1. Bestyrelsens beretning
2. Fremlæggelse af regnskabet
3. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
4. Valg af revisor
5. Eventuelt

Ad.1 2014 har været et skelsættende år for forsamlingshuset. Det var året, hvor bestyrelsens beslutning om at renovere huset blev sat i værk, og det viste sig snart, at det var en større opgave end det som var planlagt. Det var første prioritet, at gavlen ind mod nr. 19 skulle reddes fra at styrte ned, og til det formål, havde forsamlingshuset fået bevilget 15.000 kr. gennem LAG. Først blev en del af pengene brugt på at få rettet bagsiden af, og nedlagt et omfangsdræn, så der ikke længere stod vand inde ved huset. Dette arbejde blev afsluttet i 2013, og op til Sct. Hans, gik arbejdet med gavlen i gang. Det viste sig hurtigt at blive mere omfattende end først antaget, da hjørnet ud mod Kvislemarkvej var skredet en hel del, og for at få det tilbage og på plads, var vi nødt til at blotlægge de to bindingsværksfelter ud mod Kvislemarkvej. Derved var trolden lukket ud af æsken, og for at det kunne komme til at se ordentligt ud, var vi nødt til at fortsætte med facaden, og derefter kom så de øvrige facader. Dette resulterede i en hel omgang på huset, og det er så det resultat man kan se i dag. Der er i alt blevet skiftet 25 m egetømmer plus nogle Douglasbjælker.
Vi har i forbindelse med renoveringen været heldige, og fået sponsorkroner fra henholdsvis Holsteinborgfonden, Næstvedegnens Landbrugsfond, og Lions Club i Fuglebjerg. Disse penge lagt sammen med LAG-midlerne, gjorde at vi samlet havde 50.000 til vores rådighed.
Pengene er anvendt på materialer, og der er ingen personer der er blevet betalt i forbindelse med genopførselsprojektet.
Som en krølle på al den snak om materialer, er der blevet lavet gode handler, hvad angår såvel mørtel som mursten, noget tømmer er købt brugt, og andet har vi fået foræret.
Vi har været heldige med at kontakte lokale firmaer, og der har vi fået forskellige materialer, så som tømmer, grus og sten, samt et lidt hjælpeværktøj. Alle der har sponsoreret renoveringen er nævnt ved et ophæng i forsamlingshuset. Vi skylder dem alle en stor tak for deres velvilje og generøsitet.
Projektet har selvfølgelig medført at der ingen udlejninger var i perioden medens renoveringen stod på, men det har efterfølgende vis sig at interessen for huset består, og der er flere udlejninger i fremtiden, helt frem til 2016, har vi en udlejningsaftale kørende med menighedsrådet, da der er konstateret skimmelsvamp i præstegården. Der er lavet en aftale som betyder at de giver 200,- kroner pr. brugsgang, og at de selv betaler for olie og EL.
Alle øvrige udlejninger foregår som de plejer, og til samme favorable pris.
Jeg kan også se at der kommer mere trafik på vores hjemmeside, og der kun glædeligt. Dette skulle gerne på sig medføre at der kommer flere udlejninger, så huset kan få etableret sig med en sund og en god økonomi
Årets Sct.Hansfest blev igen en succes. Det betød at der kom et overskud ud af arrangementet på rundt 3000 kroner. Der deltog ca. 45 personer i arrangementet Festen vil selvfølgelig blive gentaget i 2015, med et forhåbentligt lige så stort fremmøde som i 2014.
Der har fra flere sider været fremsat ønsker om at der kunne holdes en høstfest eller en gang spise sammen. Det lyder alt sammen som gode ideer, vi mangler blot nogle personer der vil stille sig bag, og medvirke til at ønskerne kan gennemføres. Det skal ikke være sådan at alt hvad folk drømmer om skal lægges over på bestyrelsen.
Skal der være mere fest i gaden, må flere træde til, så vil det sikkert også virke selvforstærkende for fremtiden.
I forbindelse med at vi skulle holde generalforsamling, havde kassereren problemer med at få årsopgørelserne frem, og bestyrelsen foreslår der for at vedtægten fremover ændres så der ikke står februar, i stedet kommer til at stå, at generalforsamlingens skal være afholdt inden udgangen af 1. kvartal.
Det foreslås også at kassereren er fuldgyldigt medlem af bestyrelsen, og ikke blot én der er koblet på sidelinjen. Når jeg ser tilbage i protokollen, har kassereren tidligere været medlem af bestyrelsen, dette skal han fremadrettet være. Det er det mest naturlige.
Med disse informationer om det forgangne år, vil jeg lade det være op til generalforsamlingen at debattere og godkende bestyrelsens beretning.
Men inden da: Vil jeg her til sidst gerne takke alle der har bidraget til at tingene kunne gennemføres. Tak til dem der bar, og tak til dem der gav. Ikke mindst stor tak til sponsorerne fra nærområdet, uden dem var det næppe muligt at få lavet så meget for så lidt, - som Churchill ville have sagt.


Ad.2 Regnskabet:
Kassereren fremlage regnskabet. Det udviser et overskud på kr. 9.780,61. Regnskabet er revideret af forsamlingshuset kritiske revisor, Vibeke Poulsen, og er fundet i orden, uden bemærkninger.
Regnskabet har været delt i det forgangne år, idet vi har haft den ordinære drift, samt en renoveringskonto. Renoveringskontoen er tom, på nær en lille femmer i rente. Den bliver tømt, og pengene indsættes på driften.
Hvad angår udlejning af huset til private fester, går det ret godt. Huset er allerede lejet ud til 4 private fester i dette år, og vi har en der har booket huset i 2016. huset er blevet mere interessant efter at det er blevet renoveret, så fremtiden ser bedre ud, hvad angår udlejning.
Regnskabet blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

Ad.3 Valg til bestyrelsen blev Vagner Frederiksen, Hans Jepsen, Inga Sørensen, og Søren Lind.
Der blev ikke valgt nogen suppleant
Valg af kasserer: Hans O. Sejersbøl
Valg af revisor: Vibeke Poulsen
Søren Lind står for udlejningen sammen med Vagner Frederiksen
Bestyrelsen består i 2015 af 7 personer, dette er en udvidelse af vedtægten med 2 personer.

Ad.4 Eventuelt:
Der var ikke noget specielt til punktet, der blev talt frem og tilbage om hvordan vi får lavet nogle ekstra arrangementer, og alt dette vil blive taget op på et kommende bestyrelsesmøde. Det blev ligeledes aftalt, at de som havde tilkendegivet at ville være med ved fremtidige arrangementer, men som ikke ønsker at sidde med i bestyrelsen skal inviteres til at være med, både som idemagere og inspiratorer.


Referent Vagner Frederiksen
Kvislemark Forsamlingshus v/ Jan Kinnberg | Hindholmvej 40, 4262 Sandved - DK | Tlf.: 25298466 | jan.kinnberg@gmail.com