MEST FOR MEDLEMMER / Byggeregler

Byggeregler

Byggeregler for nyttehaver.
Nedenstående byggeregler er gældende fra 05.10.2011
Københavns Kommune
I flg. kontrakt med Københavns Kommune og de deraf afledte byggeregler fra Kreds 1
for nyttehaver gælder følgende byggeregler.
Det bebyggede areal må ikke overstige 15% af grundens størrelse i M2, max 25m2.
Der må kun opføre en bygning på havelodden.
En åben terrasse er tilladt og må sammenbygges med huset eller placeres et andet sted på
grunden.
En overdækket terrasse skal være åben i mindst hele den ene side med brystværn på max
1,0 m.
Et drivhus er tilladt, når det kun bruges til drivhus, og må ikke overstige 9,9m2.
Legehus max 1,0m2
Såvel drivhus som legehus betragtes som løsøre.
Alt byggeri inkl. træterrasser skal placeres 2,5m fra skel og må ikke have en totalhøjde
på over 3m fra terræn.
Det tilstræbes at bygningen opføres parallelt eller vinkelret på havelodden og følger
byggelinjen.
Bebyggelsens yderside skal opføres i træ og på sokkelsten.
Der skal rottesikres mellem stenene.
Bebyggelsen må ikke indrettes til fast beboelse.
Før byggestart skal 2 ens tegninger indleveres til bestyrelsen.
Tegningerne skal godkendes af såvel bestyrelsen som kreds 1 inden byggeriet må
påbegyndes.
Byggeriet skal færdigmeldes bestyrelsen.
For ovennævnte kan bestyrelser og kreds 1 IKKE dispensere.
Dispensation kan kun gives med ansøgning til Københavns Kommune gennem
kreds 1.

N/F Faste Batteri | CVR: 0036657367 | Ørestads Boulevard 8, DK-2300 København S. - Danmark