Klubben / Vedtægter

Vedtægter

1. Navn og hjemsted

Foreningen F.C. Odense er hjemmehørende i Odense Kommune og godkendt af Odense kommune pr. 20. juni 2000.


2. Foreningens formål/mål

F.C. Odenses mål er at spille fodbold under forbundet FBU iflg. de love og bestemmelser som gælder for alm. fodbold- og dommerloven.

At aktivere medlemmerne i en positiv samt social retning igennem fodbolden.

3. Medlemskab

F.C. Odense optager i princippet alle der er interesseret i klubben som aktive medlemmer uanset alder, dog er det værd at bemærke at der på nuværende tidspunkt kun spilles på senior niveau.

Passive medlemmer optages i klubben uanset alder. Passive medlemmer har ingen adgang til selve idrætsudøvelsen, men kan vælges til bestyrelsesarbejde.

4. Indmeldelse

Indmeldelse skal ske digitalt via vores hjemmeside, fcodense.dk.

For medlemmer under 18 år skal blanketten underskrives af forældre eller værge.

Indmeldelsen er bindende for mindst 3 måneder, dog er der en prøvetid på 4 uger.

Inden underskrivelsen modtager vedkommende en kopi af foreningens vedtægter, så der ikke senere kommer uoverensstemmelser imellem klubben og medlemmet.

5. Udmeldelse

Udmeldelse skal ske digitalt via vores hjemmeside, fcodense.dk med en måneds varsel.

Udmeldelsen kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med foreningen. Hvis dette er tilfældet må medlemmet først tilbagebetale det skyldige beløb.

6. Kontingent

Kontingent for aktive og passive medlemmer fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

Hvis der foreligger en ændring af kontingentet vil alle medlemmer blive skriftligt orienteret.

7. Restance

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

Ved for sen betaling orienteres det pågældende medlem af kassereren. Hvis medlemmet stadig ikke betaler vil kassereren skriftligt gøre det klart for vedkommen, at pågældende nu er slettet fra foreningens medlemsliste.

8. Udelukkelse og eksklusion

Såfremt et medlems opførsel strider mod foreningens love og vedtægter, eller medlemmet på særlig grov vis har tilsidesat sine medlemspligter, forbeholder foreningen sig ret til at udelukke og ekskludere vedkommende. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
I sager om eksklusion har medlemmet krav på at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

Såfremt et bestyrelsesmedlem/en træner optræder på en sådan måde som er til gene for andre medlemmer eller klubben, kan bestyrelsen træffe beslutning om at personen udelukkes/ekskluderes af bestyrelsen/træningen.


En generalforsamlings afgørelse kræver samme majoritet, som ved en ændring af foreningens vedtægter.

Der pointeres dog at medlemmet har ret til en vis ytringsfrihed.

9. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed som afholdes en gang årligt inden udgangen af marts.

Alle foreningens medlemmer over 14 år har stemmeret såfremt de er fremmødt.

Passive medlemmer skal have været medlem i mindst 6 måneder for de har stemmeret.

Generelforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel.

Regnskabet udsendes til alle medlemmer sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. Sker indkaldelse inden regnskabsafslutningen udleveres regnskabet på generalforsamlingen.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtigt uanset de fremmødtes antal.

10. Dagsorden

1 Valg af dirigent og referent.
2 Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3 Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4 Fastsættelse af kontingent
5 Forlæggelse af foreningens budgetforslag for det kommende år.
6 Behandling af indkomne forslag.
7 Valg af formand.
8 Valg af kasserer.
9 Valg af sekretær.
10 Valg af bestyrelsesmedlemmer.
11 Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
12 Valg af revisor og revisorsuppleant
13 Eventuelt

11. Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen vælger en dirigent der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved stemmeflertal.

Vedtægtsændringer og foreningsopløsning kræver kvalificeret majoritet (se punkt 17 og 18).

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer der er fyldt 16 og har stemmeret.

Man skal være fyldt 18 år for at kunne blive valgt til formand / kasserer.

Fraværende valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post.

Afstemningen skal såfremt 5 medlemmer ønsker det foretages skriftligt.

Der føres en protokol over generalforsamlingens beslutninger som godkendes og underskrives af dirigenten.

12. Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

Hvis en femtedel af foreningens medlemmer skriftligt indsender et ønske om en ekstraordinær generalforsamlingen har bestyrelsen pligt til at indkalde senest 4 uger herfra.

Det er de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling der er gældende med hensyn til ledelse, afstemning m.v.

13. Bestyrelsesvalg

Den daglige ledelse foretages af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage forskellige opgaver.

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær og yderligere fire som vælges for to år ad gangen.

Bestyrelsen kan konstituerer sig med en næstformand til at hjælpe formanden med forskellige opgaver.

Kassereren og sekretæren samt to menige medlemmer er på valg i ulige år.

Formanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.

Det er den / de som får flest stemmer, der opnår posten i bestyrelsen.

14. Tegningsret

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Der kan kun tages beslutninger i bestyrelsen hvis formanden er til stede. Ud over formanden skal der være to bestyrelsesmedlemmer til stede.

Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger.

Ved økonomiske dispositioner over 500 kr. kræves underskrift af formanden og kassereren.

15. Regnskab

Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Senest 1. marts skal bestyrelsen afgive driftsregnskab for det foregående år og status til revisoren pr. 31. december. Dette forelægges på generalforsamlingen.

Driftsregnskab og status udsendes til foreningens medlemmer eller udleveres på generalforsamlingen.

16. Revision

Revisor og revisorsuppleant vælges på generalforsamlingen.

Revisoren skal hvert år inden udgangen af marts gennemgå regnskabet og påse at beholdningen er til stede.

17. Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

18. Foreningens opløsning

Opløsning af foreningen kan kun ske på en særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Det kræves at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede og at ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.

I tilfælde af ophør vil et eventuelt overskud tilfalde Dalum IF.

19. Dommer

Jan Holmegaard
Tåstrupvej 11
Otterup
Tlf.: 66 10 78 75

20. Hjemmebane

Sanderumskolen
Væddeløbsvej 4
5250 Odense SV

21. Spillerdragt

Hjemmebanedragt hvid / blå / hvid

22. Foreningens bestyrelsesmedlemmer
FC Odense | CVR: 30787463 | Mågebakken 199 R, 5250 Odense SV  | Tlf.: 50690958