Støttekredsen / Forretningsorden

Forretningsorden

Forretningsorden for Støttekredsen for Kunstskolen Bifrost

 

Bestyrelsens konstituering 
Bestyrelsen konstitueres i henhold til foreningens vedtægter.

Formanden skal formidle et godt samarbejde i bestyrelsen og sikre, at bestyrelsen fungerer tilfredsstillende, og at bestyrelsens opgaver varetages på bedst mulig måde.  

Hvert år godkender bestyrelsen sin forretningsorden og fastsætter instrukser for sit virke.  

Bestyrelsen kan ad hoc supplere sig med særligt sagkyndige. Disse har ikke stemmeret.  

Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til behandling af særlige sager. Indstillinger fra sådanne udvalg forelægges til behandling af bestyrelsen.

2. Bestyrelsens møder

Ordinært bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gange årligt. Bestyrelsens møder er åben for foreningens medlemmer. Halvårligt fastlæges en mødeplan. Formanden indkalder til møde ved fremsendelse af dagsorden mindst 1 uge før mødet. Yderligere bestyrelsesmøde skal afholdes, når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom.
 
Bestyrelsens møder ledes af formanden. Ved forfald ledes møderne af lærerrepræsentanten.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsens afgørelser træffes ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.  

Bestyrelsens beslutninger optages i et referat. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening ført til referat.  


Referat fra bestyrelsesmøderne udsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer.  Referat af den åbne del af bestyrelsesmøderne lægges ud på hjemmesiden.  

3. Ændring af forretningsorden 

Ændring i eller tillæg til forretningsordenen kræver, at et flertal af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.  

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 10. maj 2015.