Praktik

Indhold.

Praktikken tilrettelægges således, at den i kombination med uddannelsens øvrige dele bidrager til, at den studerende udvikler praktiske kompetencer. Praktikopholdet har til formål at sætte den stu- derende i stand til at anvende studiets metoder, teorier og redskaber gennem løsning af konkrete praktiske opgaver indenfor informationsteknologi.

ECTS omfang

  • 15 ECTS
 

Prøve

Praktikken afsluttes med en prøve.
 
Læringsmål for uddannelseselementet er identisk med læringsmålet for prøven.
 
For prøveform og prøvens tilrettelæggelse mv. henvises til den institutionelle del af studieordningen.
 
Læringsmål
Viden
Den studerende har viden om
  • den daglige drift i hele praktikvirksomheden


Færdigheder
Den studerende kan
  • anvende alsidige tekniske og analytiske arbejdsmetoder, der knytter sig til beskæftigelse in- den for erhvervet
  • vurdere praksisnære problemstillinger og opstilling af løsningsmuligheder
  • håndtere strukturering og planlægning af daglige arbejdsopgaver i erhvervet
  • formidle praksisnære problemstillinger og begrundede løsningsforslag


Kompetencer
Den studerende kan
  • håndtere udviklingsorienterede praktiske og faglige situationer i forhold til erhvervet
  • tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet
  • deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang
Fra Institutionsdel
Gældende fra 1. september 2014
 
4. Praktik
Krav og forventninger til praktikkens gennemførelse
I praktikken arbejder den studerende med fagligt relevante problemstillinger og opnår kendskab til relevante erhvervsfunktioner. Sammenhæng mellem den teoretiske undervisning og praktikken er udgangspunktet for den studerendes mål for praktikken.
Med udgangspunkt i læringsmål for praktikken, se den fælles del af studieordningen, fastlægger den studerende, virksomheden og vejlederen i fællesskab konkrete mål for den studerendes praktikperiode. Målene noteres skriftligt i praktikkontrakten på EAL’s praktiksystem (ERHVERVSPORTALEN).
Dette er efterfølgende retningsgivende for tilrettelæggelse af den studerendes arbejde i praktikperioden.
Praktikperioden er at sidestille med et fuldtidsjob med de krav til arbejdstid, indsats, engagement og fleksibilitet, som den færdiguddannede datamatiker må forventes at møde i sit første job.
Praktikforløbet kan tilrettelægges fleksibelt og differentieret og kan danne grundlag for den studerendes arbejde i det afsluttende eksamensprojekt.
Forudsætninger for at gå til prøven
Følgende forudsætninger gælder for at gå til prøven:
• Den skriftlige rapport, som udgør såvel bedømmelses- som eksaminations-/prøvegrundlag, skal
• Opfylde formkravene, jf. nedenfor og
• Være korrekt afleveret jf. WISEFLOW
• Deltagelse i præsentationsarrangement, hvor hver enkelt praktikant kort (5 minutter) præsenterer sine vigtigste erfaringer og refleksioner: hvad har jeg arbejdet med i praktikken? Hvad har jeg lært? Og hvordan forholder det sig til det, jeg har lært på uddannelsen? Præsentationen kan ske via videokonference. Tidspunktet for arrangementet fremgår af EAL fronter.
Beslutning om konsekvens af manglende deltagelse i præsentationsarrangement træffes individuelt af uddannelseschef på baggrund af indstilling fra undervisere og studievejleder og en samtale med den pågældende studerende.
Ikke opfyldelse af blot én eller flere af forudsætningerne betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, og der er brugt et prøveforsøg.
Prøvens tilrettelæggelse
Prøven er intern skriftlig på baggrund af en individuel skriftlig rapport og bedømmes efter 7-trinsskalaen.
Prøvens omfang er 15 ECTS
Formkrav til det skriftlige projekt
Praktikrapporten skal indeholde:
• Kort beskrivelse af praktikstedet/virksomheden
• En beskrivelse af opgaven/opgaverne og refleksion over disse i relation til de teorier den studerende er blevet undervist i på uddannelsen og læringsmålene for praktikken – også de individuelle læringsmål
• Refleksion over praktikforløbet og udbyttet
Man kan eventuelt vedlægge resultat/delresultater af de løste opgaver som bilag til rapporten.
Rapportens omfang skal være mindst 4 normalsider og maksimum 6 normalsider.
En normalside er 2.400 tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med heri. Bilag er uden for bedømmelse.
Bedømmelseskriterier
Bedømmelsen foretages på baggrund af de generelle læringsmål og den studerendes individuelle læringsmål, der, forud for praktikforløbet, er fastsat af den studerende i samarbejde med den tilknyttede virksomhed og erhvervsakademiet og som er dokumenteret i praktikkontrakten på EAL’s praktiksystem (ERHVERVSPORTALEN).
Tidsmæssig placering
Prøven placeres midtvejs i 5. semester. Nærmere oplysning om tid og sted findes på EAL-Fronter og WISEFLOW.
Prøvens sprog
Dansk for Datamatiker og Engelsk / Dansk for Computer Science