Valgfag

(Valgfag med tilhørende prøve(r) er beskrevet i den institutionelle studieordning.)
25  ECTS + 5 ECTS (internationalt modul)
 
Læringsmål
De konkrete specialiseringsforløb er beskrevet i fagplanen som fremgår på EAL-Fronter.
De generelle læringsmål er som følger:

Viden

Den studerende har viden om
• det/de valgte emners teori og praksis.
• det/de valgte emners relevans i forhold til IT-fagets teori og praksis.

Færdigheder

Den studerende kan
• udvælge, beskrive og foretage litteratursøgning af en selvvalgt it-faglig problemstilling
• diskutere samfundsmæssige aspekter knyttet til det/de valgte emner
• vurdere problemstillinger og opstille løsningsmuligheder i forhold til det/de valgte emner
• formidle centrale resultater

Kompetencer

Den studerende kan
• selvstændigt sætte sig ind i nye emner inden for fagområdets teori og/eller praksis
• perspektivere og relatere det/de valgte emner i forhold til uddannelsens øvrige emneområder

internationalt modul

Erhvervsakademiet tilrettelægger 5 af uddannelsens ECTS-points som et internationalt modul med det formål, at studerende tilegner sig kompetencer med henblik på at kunne agere fagligt/professionelt i en globaliseret verden. Modulet varer 14 dage (10 hverdage) og gennemføres i udlandet.

Det internationale modul tilrettelægges, så det bidrager til opfyldelsen af et eller flere af uddannelsens læringsmål.
 
Fra Institutionsdel
Gældende fra 1. september 2014

3. Specialisering
Indhold
Specialiseringsforløbet giver den studerende mulighed for at kvalificere studie- og erhvervskompetencen gennem uddybning og perspektivering af emner, der bredt relaterer sig til it-området.
Uddannelsen udbyder hvert år et antal specialiseringsforløb, som fremgår af EAL-Fronter, og som fastlægges i tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv samt ønsker fra studerende og undervisere.
Den studerende kan også selv tilrettelægge specialiseringsforløb som et teoretisk og/eller praktisk uddannelsesforløb, der skal godkendes af uddannelsen.

ECTS-omfang
Specialiseringsforløbet har et samlet omfang på 30 ECTS.
Læringsmål
De konkrete specialiseringsforløb er beskrevet i lektionsplanen som fremgår på EAL-Fronter.
De generelle læringsmål er som følger:
Viden
Den studerende har viden om
• Det/de valgte emners teori og praksis.
• Det/de valgte emners relevans i forhold til IT-fagets teori og praksis.
Færdigheder
Den studerende kan
• Udvælge, beskrive og foretage litteratursøgning af en selvvalgt it-faglig problemstilling
• Diskutere samfundsmæssige aspekter knyttet til det/de valgte emner
• Vurdere problemstillinger og opstille løsningsmuligheder i forhold til det/de valgte emner
• Formidle centrale resultater
Kompetencer
Den studerende kan
• Selvstændigt sætte sig ind i nye emner inden for fagområdets teori og/eller praksis
• Perspektivere og relatere det/de valgte emner i forhold til uddannelsens øvrige emneområder
Tidsmæssig placering
Specialiseringsforløbet er placeret på uddannelsens 4. semester.
Forudsætninger for at gå til prøven, herunder deltagelsespligt
Følgende forudsætninger gælder for at gå til prøven:
• Der kan være deltagelsespligter knyttet til prøven. Disse er i givet fald beskrevet på EAL-Fronter. I fald en deltagelsespligt ikke gennemføres uden gyldig grund (sygdom, barsel eller usædvanlige forhold) opfattes det som manglende studieaktivitet og kan indebære at eventuel SU stoppes. Beslutning om konsekvens af manglende deltagelsespligt træffes individuelt af uddannelseschef på baggrund af indstilling fra undervisere og studievejleder og en samtale med den pågældende studerende.
 
Ikke opfyldelse af blot én eller flere deltagelsespligter betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, og der er brugt et prøveforsøg.
 
Prøve og tilrettelæggelse
Der afholdes intern mundtlig prøve, som kan være baseret på afleveringer, som ikke tæller med i bedømmelsen, der bedømmes efter 7-trinsskalaen.
Prøvens sprog
Dansk for Datamatiker og Engelsk / Dansk for Computer Science
 
6. Uddannelseselementer som kan gennemføres i udlandet
Erhvervsakademiet tilrettelægger 5 af uddannelsens ECTS-points som et internationalt modul med det formål, at studerende tilegner sig kompetencer med henblik på at kunne agere fagligt/professionelt i en globaliseret verden. Modulet varer 14 dage (10 hverdage) og gennemføres i udlandet.
Det internationale modul tilrettelægges, så det bidrager til opfyldelsen af et eller flere af uddannelsens læringsmål.
Den studerende kan efter uddannelsens godkendelse af en ansøgt forhåndsmerit gennemføre hvert enkelt uddannelseselement i udlandet.
Ved forhåndsgodkendelse af studieophold i udlandet har den studerende pligt til efter endt studieophold at dokumentere det godkendte studieopholds gennemførte uddannelseselementer. Den studerende skal i forbindelse med forhåndsgodkendelsen give samtykke til, at institutionen efter endt studieophold kan indhente de nødvendige oplysninger.
Ved godkendelse af forhåndsmerit anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne om uddannelsen.