Obligatorisk uddannelseselement:
Programmering og Teknologi

Indhold
Dette andet obligatoriske uddannelseselement skal medvirke til at den studerende kvalificerer sig til
  • at kunne mestre mere avancerede elementer i det datamatiske håndværk og kan realisere distri- buerede software systemer
  • at kunne bidrage til valg og anvendelse af teknologi i forbindelse med systemudvikling og pro- grammering af distribuerede it-systemer, samt give den studerende et uddybende kendskab til teknologiske aspekter.
ECTS-omfang
20 ECTS, heraf
  • 10 ECTS fra kerneområdet Programmering
  • 10 ECTS fra kerneområdet Teknologi
 
Prøve
 
Det obligatoriske uddannelseselement afsluttes med en prøve (Programmeringsprøven)

Bedømmelse
Prøven bedømmes efter 7-trinskalaen.

Læringsmål for uddannelseselementet er identisk med læringsmålet for prøven.

For prøveform og prøvens tilrettelæggelse mv. henvises til den institutionelle del af studieordningen.

 
Obligatorisk uddannelseselement:
Systemudvikling


Indhold
Dette tredje obligatoriske uddannelseselement skal medvirke til, at den studerende kan kvalificere sig til nyudvikling, videreudvikling og integration af distribuerede it-systemer på et systematisk grundlag under an- vendelse af situationsbestemte moderne systemudviklingsmetoder og teknikker.

ECTS-omfang
  • 10 ECTS fra kerneområdet Systemudvikling.
 
Prøve

Det obligatoriske uddannelseselement afsluttes med en prøve.

Bedømmelse
Prøven bedømmes efter 7-trinskalaen.

Læringsmål for uddannelseselementet er identisk med læringsmålet for prøven.

For prøveform og prøvens tilrettelæggelse mv. henvises til den institutionelle del af studieordningen.
 
Fra Institutionsdel
Gældende fra 1. september 2014
 
2.2 Programmeringsprøven - Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Programmering og Teknologi
Forudsætninger for at gå til prøven, herunder deltagelsespligt
Følgende forudsætninger gælder for at gå til prøven:
• Der er 3 deltagelsespligter knyttet til prøven. Disse 3 er beskrevet på EAL-Fronter. I fald en deltagelsespligt ikke gennemføres uden gyldig grund (sygdom, barsel eller usædvanlige forhold) opfattes det som manglende studieaktivitet og kan indebære at eventuel SU stoppes.
Beslutning om konsekvens af manglende deltagelsespligt træffes individuelt af uddannelseschef på baggrund af indstilling fra undervisere og studievejleder og en samtale med den pågældende studerende.
Ikke opfyldelse af blot én eller flere deltagelsespligter betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, og der er brugt et prøveforsøg.

Prøvens tilrettelæggelse
Prøven er en ekstern mundtlig prøve.
Den studerende trækker et hovedspørgsmål i emneområdet Programmering samt bispørgsmål i emneområdet Teknologi. Spørgsmålene omfatter både teoretiske og praktiske elementer. Den studerende forbereder besvarelser heraf i 80 minutter, hvorefter eksaminationen foregår i 40 minutter inkl. votering. Bedømmelsen tager udgangspunkt i besvarelsen af programmeringsspørgsmålet idet besvarelsen af teknologispørgsmålet kan påvirke den samlede bedømmelse med maksimalt en karakter i hver retning, dog kan den aldrig trække en ikke bestået besvarelse af programmeringsspørgsmålet op til bestået.
 
Prøvens omfang er 20 ECTS.

Bedømmelseskriterier
Bedømmelseskriterierne for prøven = læringsmålene for det obligatoriske uddannelseselement: Programmering og Teknologi på 3. semester.
Læringsmål fremgår af fællesdelen af studieordningen.
 
Tidsmæssig placering
Prøven placeres ved udgangen af 3. semester. Nærmere oplysning om tid og sted findes på EAL-Fronter og WISEFLOW.
 
Anvendelse af hjælpemidler
Alle elektroniske hjælpemidler er tilladt at anvende. Der må ikke stilles spørgsmål til andre under forberedelsen.
 
Prøvens sprog
Dansk for Datamatiker og Engelsk / dansk for Computer Science.
 
2.3 Systemudviklingsprøven - Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Systemudvikling
Forudsætninger for at gå til prøven, herunder deltagelsespligt
Følgende forudsætninger gælder for at gå til prøven:
• Det skriftlige projekt, som udgør såvel bedømmelses- som eksaminations-/prøvegrundlag, skal
• Opfylde formkravene, jf. nedenfor og
• Være afleveret korrekt jf. WISEFLOW
Ikke korrekt aflevering af det skriftlige projekt, som udgør den skriftlige del af prøven, betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, og der er brugt et prøveforsøg.

Prøvens tilrettelæggelse
Prøven er en intern mundtlig gruppeprøve på baggrund af et skriftligt gruppeprojekt og bedømmes efter 7-trinsskalaen.
Gruppen må være på 3-4 studerende. Afvigelser herfra kræver en dispensation fra uddannelseschef.
 
Prøvens omfang er 10 ECTS.
 
Der gives én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Projektet præsenteres af projektgruppen, max. 30 min. Herefter individuel eksamination af gruppens medlemmer. Der afsættes 1/2 time pr. eksaminand inkl. Votering.
Formkrav til den skriftlige projektrapport
Projektet skal som minimum fylde 10 normalsider og maksimum 20 normalsider. For hver studerende, som deltager i projektet, skal det maksimale sideantal udvides med 5 normalsider.
En normalside er 2400 tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med heri. Bilag er uden for bedømmelse.
Bedømmelseskriterier
Bedømmelseskriterierne for prøven = læringsmålene for det obligatoriske uddannelseselement Systemudvikling på 2. studieår
Læringsmål fremgår af fællesdelen af studieordningen.
Tidsmæssig placering
Prøven placeres ved udgangen af 3.semester. Nærmere oplysning om tid og sted findes på EAL-Fronter og WISEFLOW.
Prøvens sprog
Dansk for Datamatiker og Engelsk / Dansk for Computer Science